หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เข้าใจการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เข้าใจการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     2619 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สิน มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย พ.ร.บ อาคารชุด และ พ.ร.บ การจัดสรรที่ดิน ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A2051 มีความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 1) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินและประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายได้ A2051.01 183734
A2051 มีความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 2) ระบุหรือวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายได้อย่างชัดเจน A2051.02 183735
A2051 มีความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 3) ระบุแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง A2051.03 183736
A2051 มีความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 4) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีได้ A2051.04 183737
A2052 แยกแยะแจกแจงขั้นตอนการนำกฎหมายมาใช้กับประเด็นข้อพิพาทต่างๆได้ 1) เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับให้เหมาะสม A2052.01 183738
A2052 แยกแยะแจกแจงขั้นตอนการนำกฎหมายมาใช้กับประเด็นข้อพิพาทต่างๆได้ 2) อธิบายขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนได้อย่างชัดเจน A2052.02 183739
A2052 แยกแยะแจกแจงขั้นตอนการนำกฎหมายมาใช้กับประเด็นข้อพิพาทต่างๆได้ 3) ระบุขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษ A2052.03 183740

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการอ่านและตีความ

 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียน

 • ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางด้านกฎหมาย

 • ทักษะในการระบุถึงประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆให้ชัดเจนเมื่อเทียบกับข้อกฎหมาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด1.กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สิน

 • มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย

 • พ.ร.บ อาคารชุด และ พ.ร.บ การจัดสรรที่ดิน

 • ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด

 • กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2.  ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้18.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 5
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ยินดีต้อนรับ