หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-5-028ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102M04.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.1 รายการชิ้นส่วนแม่พิมพ์ต่าง ๆ เฉพาะที่ต้องทำการผลิต 102M04.1.01
102M04.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.2รายชื่อช่างและรายการเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ 102M04.1.02
102M04.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.3แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระงานทั้งหมดไว้ 102M04.1.03
102M04.2 ประเมินรายละเอียดที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 2.1 กำลังความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน ( Machine Capacity ) ของเครื่องมือกลและเครื่องจักรต่าง ๆ 102M04.2.01
102M04.2 ประเมินรายละเอียดที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 2.2รายละเอียดแบบงานของชิ้นส่วนที่ต้องทำการผลิตพร้อมด้วยแบบชิ้นส่วนย่อย 102M04.2.02
102M04.2 ประเมินรายละเอียดที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 2.3ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด 102M04.2.03
102M04.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.1 กำหนดคนและเครื่องมือกล 102M04.3.01
102M04.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.2กำหนดรายละเอียดของขั้นตอน 102M04.3.02
102M04.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.3กำหนดเป้าหมายเวลา 102M04.3.03
102M04.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.4ตรวจทานและเสนออนุมัติแผน 102M04.3.04
102M04.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.1กำหนดระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม 102M04.4.01
102M04.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.2ประชุมติดตามและรายงานผล 102M04.4.02
102M04.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.3กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน 102M04.4.03
102M04.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.4บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 102M04.4.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ