หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -UCFD-116A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Rig Runner)

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย โดยสวมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันได้ถูกต้องตามข้อกำหนด สามารถระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ และเลือก ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040301

ปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

1. สวมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานในแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

154275
1040301

ปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

2. ระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

154276
1040301

ปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

3. ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

154277
1040302

ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig)

1. เลือกเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

154278
1040302

ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig)

2. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

154279
1040302

ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig)

3. จัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

154280

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย โดยการสวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และเลือก ใช้ จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัยของการถ่ายทำภาพยนตร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ถุงมือ เครื่องมือช่าง ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Wear PPE) เชือกเซฟตี้ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ