หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -RDSD-115A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Rig Runner)

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกริก (Rig) และสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ริก (Rig) เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายทำอื่น ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น และทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040201

เตรียมอุปกรณ์ริก (Rig) เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายทำอื่น

1. คัดแยกอุปกรณ์ริก (Rig)ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

154266
1040201

เตรียมอุปกรณ์ริก (Rig) เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายทำอื่น

2. จัดเรียงอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

154267
1040202

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์ริก (Rig)เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

154268
1040202

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

2. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

154269
1040202

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

3. ตรวจเช็คจำนวนอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

154270
1040202

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

4. รายงานสภาพชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ริก (Rig)ให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อดำเนินการส่งซ่อม

154271
1040203

ทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น

1. ระบุเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์ริก (Rig)ได้ถูกต้องตามคู่มือของอุปกรณ์

154272
1040203

ทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น

2. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์ริก (Rig)ได้ถูกต้องตามคู่มือของอุปกรณ์

154273
1040203

ทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น

3. ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

154274

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการเตรียมอุปกรณ์ริก (Rig)

2.    ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ริก (Rig)

3.    ทักษะการทำความสะอาดอุปกรณ์ริก (Rig)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกริก (Rig) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.    ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์ริก (Rig)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     คัดแยก จัดเรียงอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน ตรวจเช็คสภาพ และจำนวนของอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  รายงานสภาพชำรุดเสียหาย และทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน การตรวจเช็คสภาพ และจำนวนของอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  รายงานสภาพชำรุดเสียหาย และทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. อุปกรณ์ริก (Rig) หมายถึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานแผนกริก (Rig) อาทิเช่น เหล็ก ไม้ ยาง ผ้า เชือก

     2. อุปกรณ์ถ่ายทำอื่นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ริก (Rig) อาทิเช่น กล้อง และรีโมทเฮด เป็นต้น

     3. ความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น หมายถึง อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธีจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายทั้งทางชีวิต และทรัพย์สิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ