หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-WNBM-257A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ในหลักการตรวจร่างกายและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10101.01 คัดกรองทางกายเบื้องต้นก่อนการออกกำลังกาย A. ซักประวัติ 182078
10101.01 คัดกรองทางกายเบื้องต้นก่อนการออกกำลังกาย B. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการวัดสัญญาณชีพ 182079
10101.01 คัดกรองทางกายเบื้องต้นก่อนการออกกำลังกาย C. สาธิตวิธีการ การวัดความดันโลหิตและชีพจร และบันทึกผลการวัดสัญญาณชีพ 182080
10101.02 คัดกรองเบื้องต้นก่อนการออกกำลังกายโดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน A.ใช้แบบประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย(PAR-Q) โดยสร้างตัวอย่าง (Scenarios) 182081

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการซักประวัติชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องได้

2. มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะในการจัดเตรียมเอกสารและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและลงบันทึก ได้อย่างเหมาะสม

4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. มีทักษะในการกำหนดสถานที่และและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย (PAR-Q)

6. มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจร่างกายและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นทั่วไป

2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    ไม่มี

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

     ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. แบบประเมินมาตรฐาน หมายถึง แบบฟอร์มของการประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย หรือ แบบคัดกรองความเสี่ยงก่อนการออกกำลังกาย ตามเกณฑ์สมาคมเวชศาสตร์การกีฬา ของอเมริกา American College of Sports Medicine (ACSM) 

     2. วัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้อง คือ การวัดโดยใช้สายวัด เพื่อวัดเส้นรอบเอว ของสะโพกและอื่นๆ 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ