หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-KLQF-399B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ แบบจำลองข้อมูล การใช้งานแบบจำลองข้อมูล และการวางแผนในการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงธุรกิจในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยสามารถวางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจได้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งานแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  (Data Science)  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
70501.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. ระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลองได้ 179953
70501.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. ระบุผลลัพธ์ (Outcome) ของแบบจำลองได้ 179954
70501.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3. ระบุกลุ่มเป้าหมายแบบจำลองได้ 179955
70501.01 กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 4. สรุปวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงธุรกิจได้ 179956
70501.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. ระบุแนวทางกระบวนการในการใช้งานแบบจำลองได้ 179957
70501.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. ระบุข้อจำกัดของแบบจำลองได้ 179958
70501.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3.ระบุความต้องการระบบสำหรับแบบจำลองได้ 179959
70501.03 กำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. ระบุผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้แบบจำลองได้ 179960
70501.03 กำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. ระบุหน้าที่งานของผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้แบบจำลองได้ 179961
70501.03 กำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3. สรุปผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้แบบจำลองได้ 179962
70501.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. ระบุขอบเขตเวลาในการปรับใช้แบบจำลองได้ 179963
70501.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. ระบุระยะเวลาการดำเนินปรับใช้แบบจำลองในแต่ละขั้นตอนได้ 179964
70501.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3. สรุปขอบเขตและระยะเวลาในการปรับใช้แบบจำลองได้ 179965
70501.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. ระบุรายละเอียดขั้นตอนในการปรับใช้แบบจำลองได้ 179966
70501.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. วิเคราะห์ขั้นตอนในการปรับใช้แบบจำลองในแต่ละขั้นตอนได้ 179967
70501.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3. ระบุลำดับขั้นตอน และความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจได้ 179968
70501.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 4. สรุปการจัดลำดับขั้นตอนและความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจได้ 179969
70501.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. ระบุแนวทางในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 179970
70501.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 179971
70501.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3. ระบุตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 179972
70501.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 4. สรุปตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้แบบจำลองได้ 179973
70501.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 1. จัดทำแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจได้ 179974
70501.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 2. สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจได้ 179975
70501.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 3. ระบุความเป็นไปได้ในอนาคต หรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตได้ 179976
70501.07 สรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ 4.นำเสนอผลสรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 179977

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงธุรกิจ

2. ทักษะในการวิเคราะห์กระบวนการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงธุรกิจ

3. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นใช้งานในกระบวนการปรับใช้งานแบบจำลองเชิงธุรกิจ

4. ทักษะในการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่จำเป็นใช้งาน

5. ทักษะในการการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้งานแบบจำลอง

3. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

4. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในการวางแผน การดำเนินงาน

5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytics)

6. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการวางแผนการปรับใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ

การกำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ การกำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ

การกำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ การจัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ และการสรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

การวางแผนการใช้งานแบบจำลองข้อมูลเชิงธุรกิจ หมายถึงการวางแผนการใช้งานแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ต้องมีการกำหนดแผน และกระบวนการทำงานในการปรับใช้แบบจำลองเชิงธุรกิจให้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งานแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

แผนการปรับใช้แบบจำลอง และผลที่ได้รับของแบบจำลองในเชิงธุรกิจ หมายถึง การกำหนดกระบวนการทำงานในการปรับใช้แบบจำลอง ที่เน้นพิจารณาด้านวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง

2. การระบุผลลัพธ์ (Outcome) ของแบบจำลอง 

3. การระบุข้อจำกัดของแบบจำลอง

4. การระบุแนวทางการใช้งานแบบจำลอง

5. การระบุผู้ที่จะใช้แบบจำลอง

6. การระบุกลุ่มเป้าหมายแบบจำลอง

7. การระบุความเป็นไปได้ในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    นอกจากนี้ยังต้องมีการพิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร กรณีที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการสร้างข้อมูลให้กับแบบจำลอง รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันด้วย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดผู้ปฏิบัติงานในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการกำหนดระยะเวลาในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.5 เครื่องมือประเมินการจัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของกระบวนการในการปรับใช้งานเชิงธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.6 เครื่องมือประเมินการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ

ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.7 เครื่องมือประเมินการสรุปแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

2. ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ