หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขาย ผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-BXIH-840A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขาย ผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ และสามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01331 ประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของ ผู้ส่งมอบสินค้าบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01331.01 179265
01331 ประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ

2. สรุปผลรายงานการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด เป็นรายใบสั่งซื้อ รายเดือน และ รายปี

01331.02 179266
01332 ปรับปรุงสารสนเทศในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ

1. ปรับปรุงข้อมูลสินค้า คุณสมบัติ สถานการณ์ส่งมอบของผู้ขาย ผู้ให้บริการ อย่างครบถ้วนและทันสมัย 

01332.01 179267
01332 ปรับปรุงสารสนเทศในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ

2. ปรับปรุงสถานะของผู้ขาย ผู้ให้บริการและจัดเก็บบนฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน

01332.02 179268

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ    

    1.1 สามารถดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของ ผู้ส่งมอบสินค้าบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    1.2 สามารถสรุปผลรายงานการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด เป็นรายใบสั่งซื้อ รายเดือน และ รายปี

2. ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ

     2.1 สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า คุณสมบัติ สถานการณ์ส่งมอบของผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างครบถ้วนและทันสมัย 

     2.2 สามารถปรับปรุงสถานะของผู้ขาย ผู้ให้บริการและจัดเก็บบนฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการประเมินผลการจัดซื้อ

2. การจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

     2. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ

     3. รายงานการปรับปรุงสถานะของผู้ขายหรือผู้ให้บริการบนฐานข้อมูล

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

     3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการติดตามและประเมินผู้ขาย

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขายผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องกำหนดเกณฑ์ประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ

     3. ผู้รับการประเมินจะต้องปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานกำหนดเกณฑ์การตรวจรับสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานประเมินผู้ส่งมอบสินค้า โดยให้ระดับคะแนนคุณภาพ(คุณภาพดีมาก/คุณภาพดี/คุณภาพปานกลาง/คุณภาพพอใช้แต่มีบางส่วนต้องปรับปรุง/คุณภาพไม่ตรงตามที่กำหนด) ความเรียบร้อย(การส่งมอบเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด /เอาใจใส่ในการส่งมอบ/การส่งมอบตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด /การส่งมอบเรียบร้อยต้องติดตามบ่อยครั้ง/การส่งมอบเรียบร้อยขาดบางรายการ/การส่งมอบ ไม่เรียบร้อย มีปัญหา) การตรงต่อเวลา(ตรงเวลา /ตรวจสอบครั้งเดียวไม่มีแก้ไขตรงเวลา/แต่มีการส่งมอบมากกว่า 1 ครั้งไม่ตรงเวลา/ตรวจสอบครั้งเดียวไม่มีแก้ไขไม่ตรวงเวลา/แต่มีการส่งมอบมากกว่า1 ครั้งไม่ตรงเวลา ต้องติดตามบ่อยๆ) การเปลี่ยนคืน(ไม่มีการเปลี่ยนคืน /มีการเปลี่ยนคืนดำเนินการทันที/มีการเปลี่ยนคืนหลายครั้ง/มีการเปลี่ยนคืนหลายครั้งและล่าช้า/มีการเปลี่ยนคืนบ่อยๆ และผิดพลาดตลอด)

     2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้คะแนนการประเมินการส่งมอบได้แก่ คุณภาพของสินค้าที่ส่ง การส่งสินค้าครบถ้วนตามรายการ และตามกำหนดเวลา หรือการมีปัญหาแล้วมีการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และรายงานผลดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

     3. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ