หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-YFNA-838A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01321 จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ด้วยเครื่องมือ

1. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้าบริการตรงกับข้อกำหนดในการขอซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01321.01 179257
01321 จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ด้วยเครื่องมือ

2. ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้า บริการให้ตรงกับข้อกำหนดในการขอซื้อ

01321.02 179258
01322 ปรับปรุงสารสนเทศในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ

1. ประสานงาน ยืนยัน และดำเนินการจัดซื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อบรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขาย 

01322.01 179259
01322 ปรับปรุงสารสนเทศในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ

2. จัดทำรายละเอียดแผนการรับมอบสินค้า บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01322.02 179260
01322 ปรับปรุงสารสนเทศในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ

3. จัดทำรายงานการดำเนินการจัดซื้อสินค้า บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01322.03 179261
01323 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจรับสินค้า บริการที่ส่งมอบ

1. จัดเตรียมเอกสาร บุคลากร สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบสินค้า บริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01323.01 179262
01323 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจรับสินค้า บริการที่ส่งมอบ

2. ดำเนินการประสานงานผู้รับผิดชอบตรวจรับ และจัดเก็บ สินค้า บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

01323.02 179263
01323 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจรับสินค้า บริการที่ส่งมอบ

3. จัดทำรายงานการตรวจรับสินค้า บริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01323.03 179264

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ด้วยเครื่องมือ

    1.1 สามารถจัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้าบริการตรงกับข้อกำหนดในการขอซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    1.2 สามารถตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้า บริการให้ตรงกับข้อกำหนดในการขอซื้อ

2. ปฏิบัติการปรับปรุงสารสนเทศในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ    

    2.1 สามารถประสานงาน ยืนยัน และดำเนินการจัดซื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อบรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขาย 

    2.2 สามารถจัดทำรายละเอียดแผนการรับมอบสินค้า บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    2.3 สามารถจัดทำรายงานการดำเนินการจัดซื้อสินค้า บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

3. ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ตรวจรับสินค้า บริการที่ส่งมอบ

    3.1 สามารถจัดเตรียมเอกสาร บุคลากร สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบสินค้า บริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    3.2 สามารถดำเนินการประสานงานผู้รับผิดชอบตรวจรับ และจัดเก็บ สินค้า บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.3 สามารถจัดทำรายงานการตรวจรับสินค้า บริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการจัดซื้อ

2. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. เอกสารการสั่งซื้อสินค้า บริการ

     2. รายงานการดำเนินการจัดซื้อสินค้า บริการ

     3. รายงานการตรวจรับสินค้า บริการ

     4. รายการสินค้าหรือบริการที่มีการขอซื้อ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

     3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดจ้าง

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดหา หรือจัดจ้าง

     3. ผู้รับการประเมินจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจรับสินค้าบริการที่ส่งมอบ

    4. ผู้รับการประเมินจะต้องปรับปรุงสถานะของคำสั่งซื้อ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ว่ามีรายละเอียดตรงกับที่กำหนดไว้ในใบขอซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากนั้นนำเสนอใบขอซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ จากนั้นสำเนาให้แผนกที่เกี่ยวข้อง

    2. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับผู้ขายเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และเจรจาจัดทำสัญญาตกลงซื้อขาย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า เพื่อให้การ  ดำเนินงานจัดซื้อสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    3. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานฝ่ายรับสินค้าเพื่อจัดเตรียมสถานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรับสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    4. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินการสาธิตการปฏิบัติงาน

        3. แบบการประเมินจากการสัมภาษณ์

         ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ