หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-SBQF-368A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ รวบรวมสารสนเทศคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ จัดทำสารสนเทศข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01141

จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ

1. วิเคราะห์ผลการกำหนดรหัสผู้ขาย จากที่ประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01141.01 179332
01141

จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ

2. ออกแบบฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และทันสมัย

01141.02 179333
01142

รวบรวมสารสนเทศคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ

1. รายการสินค้าบริการที่มีความต้องการจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01142.01 179334
01142

รวบรวมสารสนเทศคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ

2. ตรวจสอบรายการสินค้าบริการที่ต้องการมีการตรวจสอบจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ (Cataloging)

01142.02 179335
01142

รวบรวมสารสนเทศคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ

3. สืบค้นข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการจากแหล่งอื่นมีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01142.03 179336
01143

จัดทำสารสนเทศข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

1. กำหนดคุณลักษณะ วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้และมีการระบุค่าที่ยอมรับได้ทางสถิติ

01143.01 179337
01143

จัดทำสารสนเทศข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

2. กำหนดและเงื่อนไขของสินค้า บริการ ตรงตามคุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

01143.02 179338

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

.........................................................................ไม่มี..............................................................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ

    1.1 สามารถวิเคราะห์ผลการกำหนดรหัสผู้ขาย จากที่ประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    1.2 สามารถออกแบบฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และทันสมัย

2. ปฏิบัติงานการรวบรวมสารสนเทศคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ

    2.1 สามารถวิเคราะห์รายการสินค้าบริการที่มีความต้องการจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    2.2 สามารถตรวจสอบรายการสินค้าบริการที่ต้องการมีการตรวจสอบจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ (Cataloging)

    2.3 สามารถสืบค้นข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการจากแหล่งอื่นมีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ตามข้อกำหนด

3. ปฏิบัติงานการจัดทำสารสนเทศข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

    3.1 สามารถกำหนดคุณลักษณะ วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้และมีการระบุค่าที่ยอมรับได้ทางสถิติ

    3.2 สามารถกำหนดและเงื่อนไขของสินค้า บริการ ตรงตามคุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการงานจัดซื้อ

2. วิธีการซื้อและวิธีการขอซื้อ 

3. วงจรงานจัดซื้อ

4. การระบุความต้องการในการจัดซื้อ

5. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      1. รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดรหัสผู้ขาย

      2. รายงานผลการตรวจสอบรายการสินค้าจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ (Cataloging)

      3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      1. ใบผ่านการอบรมการจัดการงานจัดซื้อ

      2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

      3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

      4. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานจัดซื้อ

      5. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานจัดซื้อ

      6. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการกำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

       ประเมินเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

(ง) วิธีการประเมิน

       1. พิจารณาหลักฐานความรู้

       2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวิเคราะห์การกำหนดรหัสผู้ขาย

     2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบรายการสินค้าจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ (Cataloging)

     3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตามคุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้าบริการ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานออกแบบและนำข้อมูลผู้ขายจัดทำด้วยระบบฐานข้อมูล ภายในข้อมูลผู้ขายประกอบด้วย รหัส ชื่อ ที่อยู่ ตัวแทนติดต่อ ข้อมูลด้านธนาคารของผู้ขาย เป็นต้น

     2. ผู้ปฏิบัติงานทำการรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดหมู่ รายการสินค้า/บริการ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และจัดทำ Catalog เพื่อสะดวกในการเรียกคืน

     3. ผู้ปฏิบัติมีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลรายการสินค้า/บริการ 

     4. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำขอบเขตการจัดซื้อให้อยู่ในรูปแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณลักษณะสินค้า/บริการ ราคา เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ขาย รวมทั้งต้องมีการบริหารด้านการอนุมัติการซื้อการขาย เพื่อป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในอนาคต

    5. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.3 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ