หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-DLZE-212A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 มีความรู้และทักษะทางด้านการใช้ภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการโปรแกรมทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจริงในการฝึกขั้นกลาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10403.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง 1. วางเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.01.01 179182
10403.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง 2. วิเคราะห์ลักษณะความพร้อมของนักกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.01.02 179183
10403.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง 3. วิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้องและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.01.03 179184
10403.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 1. ใช้รูปแบบการเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.02.01 179185
10403.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 2. ใช้วิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.02.02 179186
10403.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 3. วางกฎเกณฑ์กำกับดูแลควบคุมให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.02.03 179187
10403.03 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.03.01 179188
10403.03 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 2. ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.03.02 179189
10403.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 1. วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.04.01 179190
10403.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 2. จัดระบบการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.04.02 179191
10403.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 3. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.04.03 179192
10403.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นกลาง 4. ประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้เหมาะสม 10403.04.04 179193

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดการการฝึกซ้อมและจัดการการแข่งขันการฝึกขั้นกลาง

2. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศการฝึกขั้นกลาง

3. มีทักษะในการใช้ภาวะผู้นำและแรงจูงใจการฝึกขั้นกลางเพื่อการตัดสินใจ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการกีฬา

2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ

3. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬา

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

    3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

    1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. นักกีฬาสมัครเล่น หมายถึง ผู้ที่เล่นกีฬาด้วยใจสมัคร ไม่ได้มุ่งหวังค่าตอบแทน และไม่ได้รับการฝึกฝนหรือฝึกซ้อมมากเท่ากับนักกีฬาอาชีพ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ