หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-QBBN-208A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง การฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง และการฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10303.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 1. เตรียมการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกขั้นกลาง 10303.01.01 179140
10303.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 2. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสำหรับการฝึกขั้นกลาง 10303.01.02 179141
10303.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 3. ประเมินการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกขั้นกลาง 10303.01.03 179142
10303.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 1. เตรียมการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาการฝึกขั้นกลาง 10303.02.01 179143
10303.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 2. ฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นกลาง 10303.02.02 179144
10303.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 3. ประเมินการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นกลาง 10303.02.03 179145
10303.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 1. เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับการฝึกขั้นกลาง 10303.03.01 179146
10303.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 2. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อศีรษะและสมอง 10303.03.02 179147
10303.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 3. เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้อุปกรณ์ 10303.03.03 179148

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกการฝึกขั้นกลาง

2. มีทักษะในการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกการฝึกขั้นกลาง

3. มีทักษะในการฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกการฝึกขั้นกลาง

4. มีทักษะการนำแบบฝึกไปปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉิน/บุคคลกลุ่มพิเศษ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านกล้ามเนื้อ กระดูก ระบบประสาทสั่งการ ระบบพลังงาน ทักษะการเรียนรู้การเคลื่อนไหว ชีวกลศาสตร์การฝึกการฝึกขั้นกลาง จิตวิทยา โภชนาการ การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายและการฟื้นฟูการบาดเจ็บการฝึกการฝึกขั้นกลาง สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกการฝึกขั้นกลาง อุปกรณ์การฝึก รวมทั้งการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อศีรษะและสมอง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

    3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
10203 กำหนดแบบฝึกการฝึกการฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน

2. ทดสอบความรู้โดยการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ