หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแบบฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-ZDCW-204A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดแบบฝึกขั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการกำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกชั้นกลาง แบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกชั้นกลาง และ แบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกชั้นกลาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10203.01 กำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 1. วิเคราะห์ความต้องการนักกีฬาในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 10203.01.01 179104
10203.01 กำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 2. กำหนดแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 10203.01.02 179105
10203.01 กำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 3. ประเมินแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง 10203.01.03 179106
10203.02 กำหนดแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 1. วิเคราะห์ความต้องการนักกีฬาในการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง (Health-related Fitness) 10203.02.01 179107
10203.02 กำหนดแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 2. กำหนดแบบฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 10203.02.02 179108
10203.02 กำหนดแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 3. ประเมินแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง 10203.02.03 179109
10203.03 กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 1. ลำดับสาเหตุการบาดเจ็บทางการกีฬาทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยตามสถานการณ์ 10203.03.01 179110
10203.03 กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 2. กำหนดแบบฝึกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 10203.03.02 179111
10203.03 กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง 3. กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษการฝึกขั้นกลาง 10203.03.03 179112

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการกำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นกลาง

2. มีทักษะในการกำหนดแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นกลาง

3. มีทักษะในการกำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นกลาง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬาการฝึกขั้นกลางเพื่อนำไปกำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีทักษะการฝึกขั้นกลาง รวมทั้งจัดการการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

    3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน

2. ทดสอบความรู้โดยการสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ