หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-SJYC-215A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10502.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 1. ศรัทธาต่อวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพผู้ฝึกสอน 10502.01.01 179212
10502.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 2. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพและมีการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 10502.01.02 179213
10502.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 3. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานอาชีพ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความศรัทธาจากสังคมที่มีต่อวิชาชีพ 10502.01.03 179214
10502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าที่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 1. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 10502.02.01 179215
10502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าที่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 2. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกทีเป็นกลางไม่มีอคติเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 10502.02.02 179216
10502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าที่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 3. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และยึดมั่นต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 10502.02.03 179217
10502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าที่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 4. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้ฝึกสอน และกฎ ระเบียบของความปลอดภัยในการฝึกซ้อม 10502.02.04 179218
10502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าที่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 5. อธิบายวิธีการฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะความสามารถและสุขภาพอนามัยให้กับตนเองอยู่เสมอ 10502.02.05 179219

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ไม่มี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

    3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

    1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การปรับปรุงพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสร้างความรู้และการปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

    2. สร้างเสริมความรู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้จากภายนอก หรือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบหรือเพื่อสร้างความรู้ใหม่


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ