หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-JOQZ-199A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ด้านการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น และสามารถบันทึก สรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102.01 เตรียมการสอนเรื่องทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 1. อธิบายความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาได้ 10102.01.01 179062
10102.01 เตรียมการสอนเรื่องทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 2. เขียนแผนการสอนความรู้และทักษะสำหรับนักกีฬาสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศขั้นต้นได้ 10102.01.02 179063
10102.02 อธิบายขั้นตอนการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 1. สอนความรู้ด้านการกีฬาแก่ผู้เล่นกีฬาสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศขั้นต้นได้ 10102.02.01 179064
10102.02 อธิบายขั้นตอนการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 2. สอนทักษะกีฬาตามลำดับขั้นตอนแก่ผู้เล่นกีฬาสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศขั้นต้นได้ 10102.02.02 179065
10102.03 ปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 1. ดำเนินการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 10102.03.01 179066
10102.03 ปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 2. บันทึกผลการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 10102.03.02 179067
10102.04 รายงานผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้นได้ 1. ประเมินผลการสอนความรู้และทักษะกีฬาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 10102.04.01 179068
10102.04 รายงานผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้นได้ 2. รายงานผลการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 10102.04.02 179069

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะด้านการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น

2. มีทักษะการบันทึก สรุปปละรายงาน ผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นต้น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาขั้นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

    3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

    ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การบันทึก หมายถึง ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน ข้อความที่นำมาจดย่อๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม

    2. กีฬา หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ