หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-FPYJ-150B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1ติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งการใช้น้ำเสียง และ คำพูดโดยไม่ใช้อารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวในการแสดงออก 00103.01.01 132310
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2อธิบายขั้นตอนในการให้บริการได้อย่างอย่างต่อเนื่องและชัดเจนต่อผู้รับบริการ 00103.01.02 132311
00103.01 ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3สื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือสามารถหาแนวทางสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจ 00103.01.03 132312
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2.1มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการ ด้วยความเอาใจใส่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานได้ดี 00103.02.01 132313
00103.02 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2.2ร่วมมือทำกิจกรรมส่วนรวม เพื่อให้ส่วนรวมเกิดความสามัคคี ปรองดองทั้งผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน 00103.02.02 132314

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ