หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-MSQL-149B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00102.01 ปฏิบัติงานบริการด้วยความปลอดภัย 1.1ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง พื้นที่ในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 00102.01.01 132303
00102.01 ปฏิบัติงานบริการด้วยความปลอดภัย 1.2ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 00102.01.02 132304
00102.02 ปฏิบัติงานบริการโดยคำนึงถึงสุขอนามัย 2.1รักษาความสะอาดของร่างกาย และ คำนึงถึงสุขอนามัยของผู้ให้บริการที่จะมีผลต่อการบริการ 00102.02.01 132305
00102.02 ปฏิบัติงานบริการโดยคำนึงถึงสุขอนามัย 2.2รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 00102.02.02 132306
00102.02 ปฏิบัติงานบริการโดยคำนึงถึงสุขอนามัย 2.3หลีกเลี่ยงการให้บริการต่อผู้รับบริการหากผู้ให้บริการเป็นโรคที่อาจติดต่อได้ หรือ ไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ 00102.02.03 132307
00102.03 ปฏิบัติงานบริการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 3.1ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด และไม่ปล่อยให้ทรัพยากรสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 00102.03.01 132308
00102.03 ปฏิบัติงานบริการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 3.2จัดเก็บ ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงวัสดุที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและไม่ย่อยสลาย ได้อย่างถูกสุขลักษณะ 00102.03.02 132309

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ