หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-NNUN-148B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00101.01 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางด้านการให้บริการ 1.1ใส่ใจในการให้บริการ และ มีความอดทนในการให้บริการ ด้วยความจริงใจ 00101.01.01 132293
00101.01 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางด้านการให้บริการ 1.2ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนด้วยความเต็มใจ 00101.01.02 132294
00101.02 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางด้านการเคารพตนเอง 2.1รู้จักตนเอง ทั้งข้อดีและข้อเสีย และ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเอง ให้มีความเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 00101.02.01 132295
00101.02 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางด้านการเคารพตนเอง 2.2พัฒนาตนเองทางด้านทักษะให้เกิดความชำนาญ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 00101.02.02 132296
00101.03 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางด้านการเคารพต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 3.1ยอมรับในความแตกต่างทางด้านพฤติกรรม ความสามารถของเพื่อนร่วมงานรวมถึง การยกย่องให้เกียรติ และ ไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน 00101.03.01 132297
00101.03 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางด้านการเคารพต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 3.2ทำงานเป็นทีมหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของทีมงานด้วยความเต็มใจ 00101.03.02 132298
00101.04 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการให้บริการด้วยความเป็นไทย 4.1ให้บริการบนพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมไทย และลักษณะการแสดงออกถึงความเป็นไทย 00101.04.01 132299
00101.04 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการให้บริการด้วยความเป็นไทย 4.2ใช้สมุนไพรไทยขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการผ่อนคลายทั้งร่างกาย และ จิตใจ ได้อย่างเหมาะสม 00101.04.02 132300
00101.05 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 5.1เข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และ ศาสนา ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเคารพในความเสมอภาคของกันและกัน 00101.05.01 132301
00101.05 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 5.2สามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่นและจัดการทางด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม 00101.05.02 132302

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ