หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-IVDX-145A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถประเมิน จัดลำดับ และตัดสินประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ครบคลุมถึงทักษะการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งในด้านภาษา และวัฒนธรรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
2050201 วิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสาร 1.1 วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการสื่อสาร ประเภท เนื้อหา ขั้นตอน วิธีการ เวลา และภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย 2050201.01 176300
2050201 วิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสาร 1.2 จัดทำสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือสำหรับการสื่อสารให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 2050201.02 176301
2050202 บริหารการสื่อสารและกลไกในการสื่อสาร 2.1 บริหารกลไกการสื่อสาร ช่องทาง สื่อ และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ 2050202.01 176302
2050202 บริหารการสื่อสารและกลไกในการสื่อสาร 2.2 ทบทวน ปรับเปลี่ยน และพัฒนาแผนการสื่อสารให้บรรถุวัตถุประสงค์ 2050202.02 176303
2050203 สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย และถูกต้องตามหลักการ 3.1 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของข้อมูลต่างๆ ในองค์การอย่างสม่ำเสมอ 2050203.01 176304
2050203 สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย และถูกต้องตามหลักการ 3.2 เรียบเรียงเนื้อหาในการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 2050203.02 176305
2050203 สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย และถูกต้องตามหลักการ 3.3 สื่อสารเชิงรุก และตอบสนองต่อข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างฉับไว 2050203.03 176306
2050204 สร้างความน่่าเชื่อถือ 4.1 สามารถนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน 2050204.01 176307

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสาร

2) ทักษะในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการสื่อสาร

3) ทักษะในการนำเสนอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวิธีการสื่อสารเชิงรุก และความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของความรู้สึกของผู้รับสารในการสื่อสาร

2) ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ขององค์การทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการนำเสนอ

4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสาร ประเภทของสื่อ และข้อดีข้อเสีย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนการสื่อสาร

2) อธิบายการจัดทำสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร

3) อธิบายการสื่อสารเชิงรุก 

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) หนังสือรับรองการศึกษาอบรมเรื่องการสื่อสาร

2) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1) การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา และวัฒนธรรม

2) บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง

3) แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน นำไปปฏิบัติต่อได้

4) ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ