หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-FESP-136A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
2020201 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 1.1 สามารถคิดตรรกะเชิงเหตุผล (Logical Thinking / Reasoning) เพื่อระบุประเด็นสำคัญ 2020201.01 176272
2020201 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 1.2 วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2020201.02 176273
2020201 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 1.3 ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2020201.03 176274
2020202 คิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 2.1 ระบุข้อบกพร่อง หรือช่องโอกาสในการพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม 2020202.01 176275
2020202 คิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 2.2 สร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปสู่การปฏิบัติในองค์การ 2020202.02 176276

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และแยกแยะข้อมูล

2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์

3) ทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล

4) ทักษะในการตัดสินใจ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์

2) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

3) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์

4) ความรู้เกี่ยวกับการสรุป และจัดทำรายงาน

5) ความรู้เกี่ยวกับงานหรือเรื่องที่จะสร้างนวัตกรรม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เข้าใจวัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์เนื้อหา

2) รวบรวมและประยุกต์ใช้ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

3) ทำความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์

4) สรุป และจัดทำรายงานเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบรวบรวมข้อมูล

2) รายงานสรุปผลข้อมูล

3) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4) ความสำเร็จในการกำหนดหลักการในการตัดสินใจ

5) รายงานผลการวิเคราะห์

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้ แนวคิด รวมไปถึงประสบการณ์เพื่อสร้างหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ทั้งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสิ่งที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมอันนามาซึ่งคุณค่าหรือผลประโยชน์นวัตกรรมอาจเป็นนวัตกรรมสินค้า และบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ