หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-QZWR-115A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินการวิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน และสามารถติดตามการเรียนรู้และพัฒนา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070601
วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน
1) ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ 1070601.01 176158
1070601
วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน
2) รวบรวมผลการประเมิน และทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการประเมินของพนักงานรายบุคคล รายฝ่าย หรือทีม หรือหน่วยงานหรือองค์การ 1070601.02 176159
1070601
วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน
3) สามารถนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานต่อไปในอนาคต 1070601.03 176160
1070602 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 1) ดำเนินการติดตามผลการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง 1070602.01 176161
1070602 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 2) วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามการเรียนรู้ของพนักงานในแต่ละระดับ 1070602.02 176162
1070602 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา 3) นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปในอนาคต 1070602.03 176163

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานได้

2) สามารถรวบรวมและสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาได้

3) สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงานได้

4) สามารถนำเสนอผลการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลการเรียนรู้

3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตามผลการเรียนรู้

4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุหรืออธิบายประเภท รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

2) ระบุหรืออธิบายหลักการ และแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

3) ระบุหรืออธิบายหลักการในการติดตามผลการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

4) ระบุหรืออธิบายแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงาน

2) แสดงรายงานผลการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำเสนอใผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 

(ก) คำแนะนำ

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และประสบการณ์ในประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ