หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-OTLJ-113A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070401 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ 1) ดำเนินการสรรหาและติดต่อวิทยากรหรือผู้สอนทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์การ  1070401.01 176148
1070401 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ 2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและสรรหา เพื่อคัดเลือกวิทยากรหรือผู้สอนที่มีความเหมาะสมมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา  1070401.02 176149
1070401 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ 3) ควบคุมงบประมาณด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ 1070401.03 176150
1070402 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน 1) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 1070402.01 176151
1070402 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน 2) สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหา กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรมได้ทันเวลา 1070402.02 176152
1070402 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน 3) ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการเรียนรู้และพัฒนาแก่พนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1070402.03 176153

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้

2) สามารถติดต่อประสานงานกับวิทยากร/ผู้สอนเพื่อให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนด

3) สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาได้ครบถ้วน ตามแผนงาน

4) สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการฝึกอบรมได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

3) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุหรืออธิบายหลักการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

2) ระบุหรืออธิบายการบริหารงบประมาณ 

3) ระบุหรืออธิบายรายละเอียดของกิจกรรมด้านการเรียนรู้และพัฒนา และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะ

4) ระบุหรืออธิบายหลักการบริหารโครงการฝึกอบรม

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงแผนการฝึกอบรมและพัฒนา

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ในเรื่องการนำเสนอเนื้อหา

3) จำนวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเทียบกับแผนงาน

4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ในเรื่องการติดต่อ ประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผลลัพธ์สำคัญสำหรับสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรม รวมถึงการออกแบบเนื้อหา และการประเมินและติดตามผล 

(ก) คำแนะนำ 

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการดำเนินงานการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม 

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ