หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลงานและหารือผล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-GZFA-107A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลงานและหารือผล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้คำปรึกษาหัวหน้างานและพนักงานในการประเมินผลงาน และให้คำแนะนำหัวหน้างานเกี่ยวกับทักษะในการหารือผลงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1060601 ให้คำปรึกษาหัวหน้างานและพนักงานในการประเมินผลงาน 1) ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานถึงหัวข้อที่ควรพูดคุยกับพนักงานในการประเมินผลงาน และแนวทางการสรุปผลงานพนักงาน 1060601.01 176114
1060601 ให้คำปรึกษาหัวหน้างานและพนักงานในการประเมินผลงาน 2) จัดทำแบบฟอร์มประเมินผลงาน 1060601.02 176115
1060602 ให้คำแนะนำหัวหน้างานเกี่ยวกับทักษะในการหารือผลงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 1) ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานถึงหลักการให้ Feedback ที่ดี และให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานถึงหลักการรับ Feedback ที่ดี 1060602.01 176116
1060602 ให้คำแนะนำหัวหน้างานเกี่ยวกับทักษะในการหารือผลงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 2) จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการหารือผลงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 1060602.02 176117

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการให้คำปรึกษา

2) ทักษะการให้และรับ Feedback

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานและหารือผล

2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการการให้ Feedback ที่ดี

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานและหารือผล

2) ระบุได้ถึงหลักการ Feedback ที่ดี

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) กำหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการประเมินผลงาน

2) กำหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานเรื่องวิธีการให้ Feedback

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

การหารือผลงาน หมายถึง กระบวนการที่หัวหน้าและลูกน้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหยิบยกหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานมาพูดคุยกันเพื่อร่วมกันประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง การสะท้อนความคิดเห็นและข้อเท็จจริงในมุมองของหัวหน้าต่อผลงานและพฤติกรรมของลูกน้องให้ลูกน้องได้รับทราบเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ