หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-MQWV-106A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการจัดการผลงาน และให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการพัฒนาผลงานและความสามารถของบุคลากร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1060501
ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการจัดการผลงาน
1) ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 1060501.01 176110
1060501
ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการจัดการผลงาน
2) ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานและพนักงานในการสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1060501.02 176111
1060502 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการพัฒนาผลงานและความสามารถของบุคลากร 1) ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานจริง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย 1060502.01 176112
1060502 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการพัฒนาผลงานและความสามารถของบุคลากร 2) ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการพัฒนาความสามารถของพนักงานตามแผน 1060502.02 176113

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

2) ทักษะการให้คำปรึกษา

3) ทักษะในการติดตามงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และความสามารถของบุคลากร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และความสามารถของบุคลากร

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) กำหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการติดตามผลงานพนักงาน

2) กำหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการติดตามพนักงานให้มีการพัฒนาตามแผน14.3  คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

จัดการผลงาน หมายถึง ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมายและผลการดำเนินจริง เพื่อคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ