หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-EDJI-105A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนผลงาน และให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1060401 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนผลงาน 1) ศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์การ 1060401.01 176104
1060401 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนผลงาน 2) ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของหน่วยงานให้สอดคล้องกับขององค์การ 1060401.02 176105
1060401 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนผลงาน 3) ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับบุคคล 1060401.03 176106
1060401 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนผลงาน 4) จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการวางแผนผลงาน 1060401.04 176107
1060402 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล 1) ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการกำหนดหัวข้อความสามารถที่ต้องการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา เครื่องมือหรือวิธีการพัฒนา และการกำหนดช่วงเวลาในการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 1060402.01 176108
1060402 ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล 2) จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงาน 1060402.02 176109

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการให้คำปรึกษา

2) ทักษะในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนผลงาน

2) ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน

3) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนารายบุคคล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนผลงาน

2) อธิบายได้ถึงวิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน

3) อธิบายได้ถึงแนวทางจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) รายงานสรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์การ

2) แบบฟอร์มการวางแผนผลงาน 

3) แบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาพนักงาน

4) กำหนดการฝึกอบรม/แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพนักงานในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลงาน14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด  


15. ขอบเขต (Range Statement)

วางแผนผลงาน คือการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน และอาจรวมถึงความสามารถหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานตั้งแต่ต้นกระบวนการ โดยกำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขที่ชัดเจนวัดผลได้ หรือกำหนดเป็นพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง สามารถประเมินผลได้ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการทำงานของรอบการประเมินนั้น ทั้งนี้ ต้องมีการหารือซึ่งวิธีการหรือแผนงานที่จะทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วย

การวางแผนการพัฒนารายบุคคล หมายถึง การวางแผนหรือกรอบแนวทางที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และเติบโตในอาชีพของตนเอง โดยพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเป็นรายบุคคล และกำหนดวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ