หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอื่น

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-BOBM-109A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงระบบงานอื่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการประเมินกับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ และให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการจัดกลุ่มพนักงานตามระดับผลงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1060801 เชื่อมโยงผลการประเมินกับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ 1) เชื่อมโยงผลการประเมินกับระบบงานทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ เช่น ระบบการให้รางวัล ระบบการพัฒนาพนักงาน เป็นต้น 1060801.01 176124
1060801 เชื่อมโยงผลการประเมินกับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ 2) สรุปผลการเชื่อมโยงผลการประเมินกับระบบทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ 1060801.02 176125
1060802 ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการจัดกลุ่มพนักงานตามระดับผลงาน 1) ให้คำแนะนำหัวหน้างานในการจัดกลุ่มพนักงานในมิติต่าง ๆ เพื่อนำผลไปใช้เชื่อมโยงกับระบบงานอื่น 1060802.01 176126
1060802 ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในการจัดกลุ่มพนักงานตามระดับผลงาน 2) สรุปผลการจัดกลุ่มพนักงานตามระดับผลงาน 1060802.02 176127

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการให้คำปรึกษา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารผลงานได้ เช่น ระบบการให้รางวัล ระบบการพัฒนาพนักงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารผลงานและระบบบริหารบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) เอกสารแสดงการนำผลการประเมินผลงานไปเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น เช่น การวางแผนพัฒนาพนักงาน การให้รางวัลพนักงาน เป็นต้น

2) เอกสารสรุปการจำแนกกลุ่มพนักงานโดยใช้ผลการประเมินผลงานเป็นเกณฑ์

14.3  คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

นำผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับระบบงานบริหารบุคคลอื่น ๆ ตามกรอบที่วางไว้ เช่น นำผลการปฏิบัติงานไปเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือให้โบนัส หรือการวิเคราะห์ช่องว่างของเป้าหมายความสามารถและความสามารถจริงของพนักงาน เพื่อนำไปกำหนดแผนการพัฒนาในรอบการประเมินถัดไป โดยจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่านำผลการประเมินไปแปลผลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นอย่างไร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2)  ระเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ