หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการและสรุปผลการประเมินประจำปี

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-LNLN-108A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการและสรุปผลการประเมินประจำปี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการ และสรุปผลการประเมินผลงานประจำปีและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1060701
รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการ
1) รวบรวมเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานและตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การ 1060701.01 176118
1060701
รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการ
2) จัดทำบันทึกและรายงานสรุปตัวชี้วัดผลงาน 1060701.02 176119
1060701
รวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการ
3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หัวหน้างานเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการบริหารผลงาน 1060701.03 176120
1060702 สรุปผลการประเมินผลงานประจำปีและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี 1) สรุปผลการประเมินผลงานประจำปี 1060702.01 176121
1060702 สรุปผลการประเมินผลงานประจำปีและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี 2) สรุปการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 1060702.02 176122
1060702 สรุปผลการประเมินผลงานประจำปีและแผนการพัฒนาพนักงานประจำปี 3) จัดทำบันทึกและรายงานสรุปผลการประเมินเป้าหมายผลงานและการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 1060702.03 176123

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการสรุปผลและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงานและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงาน

2) ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงานและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงาน

2) อธิบายได้ถึงลักษณะของตัวชี้วัดผลงาน

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)    รายงานสรุปตัวชี้วัดผลงาน

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานและตำแหน่งงาน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นภาพรวมของหน่วยงานตนเองและสามารถติดตามความก้าวหน้าของผลงานได้ รวมถึงรวบรวมผลการประเมินของพนักงานรายบุคคลสรุปเป็นผลการประเมินประจำปีของหน่วยงาน และสรุปผลการพัฒนาพนักงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ