หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-GKGI-096A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม รักษาความสัมพันธ์ บริหารและจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานและองค์การและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1050201 วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม รักษาความสัมพันธ์ 1.1 กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 1050201.01 176055
1050201 วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม รักษาความสัมพันธ์ 1.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอผู้บริหาร 1050201.02 176056
1050202 บริหารและจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานและองค์การ 2.1 รวบรวมข้อมูลความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สาเหตุ 1050202.01 176057
1050202 บริหารและจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานและองค์การ 2.2 วางแผน และดำเนินการแก้ไข รวมถึงประเมินผลการดำเนินการแก้ไขความขัดแย้ง 1050202.02 176058
1050203 ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์แก่ผู้บังคับบัญชา 3.1 รับฟัง ศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน และผู้บังคับบัญชา เพื่อให้คำแนะนำ 1050203.01 176059
1050203 ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์แก่ผู้บังคับบัญชา 3.2 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานและผู้บังคับบัญชา ในการดำเนินงานพนักงานสัมพันธ์ 1050203.02 176060

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในการสื่อสาร เช่น การฟัง การถาม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

2) ทักษะด้านการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ และการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

3) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

2) อธิบายการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

3) อธิบายการรวบรวมข้อมูลความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สาเหตุ

4) อธิบายการวางแผน และดำเนินการแก้ไข รวมถึงการประเมินผลการดำเนินการแก้ไขความขัดแย้ง

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างแผนดำเนินงานสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์การ

2) ตัวอย่างแนวทางการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การบริหารความขัดแย้ง หมายถึง การจัดการความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับองค์การ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงอันดีระหว่างกันได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ