หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-CSYN-028

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ (Service) และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ (Others)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ 1) ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ในการจัดการงานเอกสาร จัดรูปแบบข้อความ จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร ตรวจทานงานเอกสาร 2) สามารถใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อจัดการตารางคำนวณ ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน ป้องกันแผ่น งาน และ 3) สามารถใช้โปรแกรมนำเสนอเพื่อจัดการงานนำเสนอ ใช้งานข้อความบนสไลด์แทรกวัตถุลงบนงาน นำเสนอ กำหนดการเคลื่อนไหว ตั้งค่างานนำเสนอ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.1 จัดการงานเอกสาร

Dlit201.01 176771
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.2 จัดรูปแบบข้อความ

Dlit201.02 176772
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.3 จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร

Dlit201.03 176773
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.4 แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

Dlit201.04 176774
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.5 จัดรูปแบบเอกสาร

Dlit201.05 176775
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.6 พิมพ์เอกสาร

Dlit201.06 176776
Dlit201

ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

1.7 ตรวจทานงานเอกสาร

Dlit201.07 176777
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.1 จัดการตารางคำนวณ

Dlit202.01 176778
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.2 ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

Dlit202.02 176779
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.3 จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

Dlit202.03 176780
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.4 พิมพ์แผ่นงาน

Dlit202.04 176781
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.5 ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

Dlit202.05 176782
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.6 แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 

Dlit202.06 176783
Dlit202

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

2.7 ป้องกันแผ่นงาน

Dlit202.07 176784
Dlit203

ใช้โปรแกรมนำเสนอ

3.1 จัดการงานนำเสนอ 

Dlit203.01 176785
Dlit203

ใช้โปรแกรมนำเสนอ

3.2 ใช้งานข้อความบนสไลด

Dlit203.02 176786
Dlit203

ใช้โปรแกรมนำเสนอ

3.3 แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ

Dlit203.03 176787
Dlit203

ใช้โปรแกรมนำเสนอ

3.4 กำหนดการเคลื่อนไหว

Dlit203.04 176788
Dlit203

ใช้โปรแกรมนำเสนอ

3.5 ตั้งค่างานนำเสนอ

Dlit203.05 176789

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการภาครัฐ 

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการละเมิด 

 • ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ปฏิบัติการจัดการงานเอกสาร

 • ปฏิบัติการจัดรูปแบบข้อความ

 • ปฏิบัติการจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร

 • ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร

 • ปฏิบัติการจัดรูปแบบเอกสาร

 • ปฏิบัติการพิมพ์เอกสาร

 • ปฏิบัติการตรวจทานงานเอกสาร

 • ปฏิบัติการจัดการตารางคำนวณ

 • ฏิบัติการปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

 • ปฏิบัติการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

 • ปฏิบัติการพิมพ์แผ่นงาน

 • ปฏิบัติการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

 • ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน

 • ปฏิบัติการป้องกันแผ่นงาน

 • ปฏิบัติการจัดการงานนำเสนอ

 • ปฏิบัติการใช้งานข้อความบนสไลด์

 • ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ

 • ปฏิบัติการกำหนดการเคลื่อนไหว

 • ปฏิบัติการตั้งค่างานนำเสนอ

 • ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ๆ (Exploratorily Excitable)

 • ยอมรับปรับตัว (Adaptive)

 • มีความพยายาม ไม่ย่อท้อ (Persistent)

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้น

 • การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น

 • การใช้โปรแกรมด้านการนำเสนอเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานราชกา

 • เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

 • แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
 • เอกสารรับรองการสอบผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านไอทีด้านดิจิทัล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารรับรองการเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านไอทีด้านดิจิทัล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 • ตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและ หลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำN/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • การจัดการงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานเอกสาร เช่น New, Open, Save เป็นต้น การแสดงมุมมอง เช่น Views, Ruler เป็นต้น การค้นหา แทนที่การเคลื่อนย้าย รวมทั้งการยกเลิกและ ทำซ้ำการกระทำ

 • การจัดรูปแบบข้อความ มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร เช่น Font Type, Color, Size เป็นต้น การจัดรูปแบบด้วยสไตล์รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อ

 • การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น Spacing, Indent, Tab เป็นต้น การปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบ (Theme) รวมทั้งการแบ่งส่วนเอกสาร เช่น Page Break, Section Break

 • การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกและการปรับแต่งวัตถุ เช่น Picture, Shape, Chart เป็นต้น การแทรกและปรับแต่งตาราง เช่น Table Style, Table Border เป็นต้น

 • การจัดรูปแบบเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดค่าหน้ากระดาษ เช่น Size, Orientation, Margins เป็นต้น การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ เช่น Column, Border เป็นต้น รวมทั้งการแทรกหัวท้ายกระดาษ

 • การพิมพ์เอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์เช่น ช่วงหน้ากระดาษ เครื่องพิมพ์จำนวน สำเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์รวมทั้งการสั่งพิมพ์เอกสาร

 • การตรวจทานงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตรวจสอบแก้ไขคำสะกด และไวยากรณ์การ ตรวจสอบสถิติจำนวนคำ รวมทั้งการจำกัดการแก้ไขเอกสาร

 • การจัดการตารางคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานตารางคำนวณ เช่น New, Open, Save เป็นต้น การจัดการเซลล์แถว คอลัมน์เช่นการเลือก การลบ การซ่อนหรือแสดง และการปรับ ความกว้างของคอลัมน์หรือความสูงของแถว เป็นต้น

 • การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้อนข้อมูล เช่น Type, AutoFill, Edit data เป็นต้น การเคลื่อนย้าย เช่น Copy, Cut, Paste, Paste special เป็นต้น รวมทั้งการกรองและการ เรียงลำดับข้อมูล

 • การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบ เช่น Font, Accounting Format, Alignment, Merge Cell, Unmerge เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมือ อัตโนมัติเช่น Cell Style, Format As Table, Condition Formatting เป็นต้น

 • การพิมพ์แผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์ เช่น การเลือกพิมพ์ เครื่องพิมพ์จำนวน สำเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์รวมทั้งการสั่งพิมพ์

 • การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้สูตรในการคำนวณ เช่น บวก, ลบ, คูณ, หาร เป็นต้น รวมทั้งการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ เช่น Sum, Min, Max, Average เป็นต้น

 • การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุและการปรับแต่งวัตถุ เช่น รูปภาพ แผนภูมิเป็นต้น

 • การป้องกันแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้องกันแผ่นงาน (Protect) รวมทั้งการกำหนดให้เป็น ขั้นตอนสุดท้าย (Mark as Final)

 • การจัดการงานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานนำเสนอ เช่น New, Open, Save เป็น ต้น การจัดการมุมมองการใช้งาน และการเลือกใช้เค้าโครงของงานนำเสนอ เช่น Views และ Layout

 • การใช้งานข้อความบนสไลด์ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบข้อความงานนำเสนอ เช่น คำสั่ง Format, และ Font เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อข้อความบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Bullets, และ Numbering เป็นต้น

 • การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น การแทรก Picture, Chart, และ Smart Art เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Format Object เป็นต้น

 • การกำหนดการเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดการเคลื่อนไหวบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่ม คำสั่ง Animation เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์งานนำเสนอ เช่น กลุ่ม คำสั่ง Transition เป็นต้น

 • การตั้งค่างานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองาน เช่น กลุ่มคำสั่ง Custom Slide Show เป็นต้น การตั้งค่าการงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Setup Slide Show รวมทั้ง การนำเสนองานโดยการใช้กลุ่มคำสั่ง Presentation เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะนี้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ประกาศเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซท์ของสถาบันฯ (http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_cp/?page=howTo/howTo_asmRegist.php) โดยเลือกสมัครเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะของบุคคลภายใต้มาตรฐานสมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2) (http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=ShowCer.php&OCC=ITC&RoleId= 24325&Level=2&KfID=2&user_id) หรือ ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน (http://tpqinet. tpqi. go. th/ tpqi_sa/ index. php?page= ShowCer.php&OCC=ITC&RoleId=24348&Level=3&KfID=4&user_id) โดยให้นำเฉพาะผลการประเมินของ หน่วยสมรรถนะใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (CEC-ITC-2-004ZA) หน่วยสมรรถนะใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (CEC-ITC-2-005ZA) และหน่วยสมรรถนะใช้โปรแกรมนำเสนอ (CEC-ITC-2-006ZA) มาแสดงต่อผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพิจารณาต่อไปยินดีต้อนรับ