หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-DOPP-098A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถร่างและนำเสนอข้อบังคับการพนักงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1050401 ร่างและนำเสนอข้อบังคับการพนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย 1.1 ติดตาม และรวมรวมข้อมูลสถานการณ์ และกฎหมายแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 1050401.01 176067
1050401 ร่างและนำเสนอข้อบังคับการพนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย 1.2 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการพนักงานสัมพันธ์ และกลไกแรงงานสัมพันธ์ที่มีอยู่ในองค์การ 1050401.02 176068
1050401 ร่างและนำเสนอข้อบังคับการพนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย 1.3 ร่าง จัดทำและนำเสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตามในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 1050401.03 176069
1050402 สร้างความสัมพันธ์ที่ด่ี และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น 2.1 สื่อสารข้อมูลพื้นฐาน และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การ 1050402.01 176070
1050402 สร้างความสัมพันธ์ที่ด่ี และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น 2.2 สื่อสารข้อมูลพื้นฐานผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การ และรวมรวมข้อมูลการสื่อสารต่างๆ เช่น ความคิดเห็นจากบุคลากร เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ในเบื้องต้น 1050402.02 176071

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการสื่อสาร

2) ทักษะการเขียนประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน

3) ทักษะการรวมรวมข้อมูล ข่าวสาร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

3) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

2) อธิบายวิธีการเขียนประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน

3) อธิบายวิธีการศึกษา รวมรวบข้อมูลข่าวสาร

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับการพนักงาน

2) ตัวอย่างประกาศ ระเบียบปฏิบัติงาน

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องการการแรงงานสัมพันธ์ เช่น พรบ. คุ้มครองแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ์  เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ