หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-DSRC-137A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ และระบบเครือข่าย (Operational Computer and Network skills) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software) ความสามารถในการใช้และมีส่วนร่วมในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
2030101 ใช้สารสนเทศ (Information) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพริเคชั่น (Application) ในการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2030101.01 176277
2030101 ใช้สารสนเทศ (Information) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.2 ร่วมในการทดสอบระบบสารสนเทศ (IT system) ตามข้อกำหนด และให้ความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศพื้นฐานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2030101.02 176278
2030102 ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.1 ติดตามความเคลื่อนไหวของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตัลที่องค์การใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในฐานะผู้ใช้งาน (User) 2030102.01 176279
2030102 ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 มีความเข้าใจ และใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 2030102.02 176280

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์

2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software)

3) สามารถใช้ระบบเครือข่าย (Operational Computer and Network skills)

4) สามารถใช้ระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน

2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT

4) ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

5) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน

6) ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน

2) เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT

3) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการปฏิบัติหน้าที่

4) เข้าใจในวิธีการสั่งงานและกระบวนการทำงานของระบบ ICT

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) หนังสือรับรองการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

2) การใช้ระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) ในการปฏิบัติงาน

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1) แสวงหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อทำการผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการ

2) วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ได้มาเพื่อกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน นำสารสนเทศที่ได้มาใช้เพื่อประกอบการทำรายงาน

3) กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการวางระบบ ICT ในการปฏิบัติงานเพื่อเสนอความต้องการให้กับฝ่าย IT ขององค์การ

4) เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบ ICT โดยพิจารณาเลือก ICT ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

5) เข้าไปมีส่วนร่วมในวางแผนและให้ข้อมูลสำหรับการวางระบบ ICT โดยวางแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

6) ทดลองใช้ระบบ ICT และประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ ICT

7) ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ระบบงาน ICT ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในองค์การ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

4) ประเมินภาคความรู้เอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

 ยินดีต้อนรับ