หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-HQBA-089A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้าง รวมถึงจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040401 สำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้าง 1) เข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ 1040401.01 176015
1040401 สำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้าง 2) วิเคราะห์ผลการสำรวจฯ และการนำผลสำรวจฯ มาใช้ในการบริหารค่าตอบแทนขององค์การ 1040401.02 176016
1040402 จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 1) จัดทำหรือทบทวนโครงสร้างเงินเดือน   1040402.01 176017
1040402 จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ 2) จัดทำอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ตามวุฒิการศึกษา 1040402.02 176018

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

2) ทักษะการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

2) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานและจัดระดับงาน

3) ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการสำรวจค่าตอบแทน

4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

5) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำหนดอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงกระบวนการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

2) อธิบายได้ถึงวิธีการประเมินค่างานและจัดระดับงาน

3) อธิบายได้ถึงวิธีการวิเคราะห์และแปลผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ

4) อธิบายได้ถึงวิธีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

5) อธิบายได้ถึงวิธีการกำหนดอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการขององค์การ

2) รายงานการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลผลการสำรวจฯ 

3) โครงสร้างเงินเดือน

4) อัตราแรกจ้างพนักงานใหม่14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

    วิธีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนมีหลายแบบ เช่น แบบขั้นเงินเดือน แบบกระบอกเงินเดือน แบบบรอดแบนด์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ