หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้างระดับงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ICOW-088A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำโครงสร้างระดับงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์งานและจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน และประเมินค่างาน และจัดระดับงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040301 วิเคราะห์งานและจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน 1) เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานด้วยเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ และวิเคราะห์งาน 1040301.01 176011
1040301 วิเคราะห์งานและจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน 2) จัดทำ หรือทบทวนใบกำหนดหน้าที่งาน 1040301.02 176012
1040302 ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน 1) ประเมินค่างานตามปัจจัยประเมินค่างานที่องค์การกำหนด 1040302.01 176013
1040302 ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน 2) จัดระดับงานจากคะแนนผลการประเมินค่างาน 1040302.02 176014

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการวิเคราะห์งาน

2) ทักษะการประเมินค่างาน

3) ทักษะการจัดระดับงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน

2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

3) ความรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินค่างาน

4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดระดับงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงหลักการวิเคราะห์งาน

2) อธิบายได้ถึงองค์ประกอบและวิธีการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน

3) อธิบายได้ถึงระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินค่างานและจัดระดับงาน

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ใบกำหนดหน้าที่งาน

2) ผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานขององค์การ

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

แต่ละองค์การอาจใช้ระบบประเมินค่างานที่แตกต่างกัน มีปัจจัยในการพิจารณาค่างานที่แตกต่างกัน และอาจมีวิธีการประเมินหรือให้คะแนนแตกต่างกันได้ แต่จำเป็นต้องมีหลักการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินค่างาน

วิเคราะห์งาน หมายถึง การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานนั้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 



ยินดีต้อนรับ