หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จ่ายค่าตอบแทน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-QTCR-092A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จ่ายค่าตอบแทน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนประจำงวด และจ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040701 จ่ายค่าตอบแทนประจำงวด 1) ตรวจสอบและคำนวณวันเวลาการปฏิบัติงาน 1040701.01 176033
1040701 จ่ายค่าตอบแทนประจำงวด 2) คำนวณและจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน/งวด 1040701.02 176034
1040702 จ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ 1) ตรวจสอบสิทธิ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ 1040702.01 176035
1040702 จ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ 2) เบิกจ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ 1040702.02 176036

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบันทึกวันเวลาทำงาน ด้านค่าตอบแทน และ/หรือทักษะการใช้งาน Microsoft Excel ในการคำนวณวันเวลาทำงานและค่าตอบแทน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณวันเวลาปฏิบัติงาน

2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงวิธีการคิดคำนวณวันเวลาปฏิบัติงาน

2) อธิบายได้ถึงประเภทค่าตอบแทน เงื่อนไข อัตรา และแนวทางการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) รายงานสรุปผลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน

2) รายงานการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

3) รายงานการเบิกจ่ายเงินได้อื่นและสวัสดิการ

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

วิธีการคำนวณวันเวลาการปฏิบัติงานและการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน อาจใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือใช้การคำนวณใน Microsoft Excel แต่ผู้ทำต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายการค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ และเงื่อนไขการให้อย่างแม่นยำ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

 ยินดีต้อนรับ