หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-KYMY-075A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถนำเสนอแผนอัตรากำลังและทางเลือก และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020501 นำเสนอแผนอัตรากำลังและทางเลือก 1) จัดทำแผนภาพ ทางเลือกต่างๆ ด้านอัตรากำลัง 1020501.01 175939
1020501 นำเสนอแผนอัตรากำลังและทางเลือก 2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ 1020501.02 175940
1020502 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 1) จัดทำคู่มือการบริหารอัตรากำลัง 1020502.01 175941
1020502 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 2) สื่อสารนโยบาย และทางเลือกให้กับผู้บริหารเกิดความเข้าใจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารอัตรากำลังแก่หัวหน้างาน 1020502.02 175942

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10206    รายงานผลด้านอัตรากำลัง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการสื่อสาร สรุปภาพรวม และนำเสนอแผนอัตรากำลัง จุดแข็ง ข้อจำกัด และทางเลือกแก่ผู้บริหาร

2) ทักษะการให้คำปรึกษาแนวทางการบริหารอัตรากำลังแก่ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือบริหารอัตรากำลัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เขียนคู่มือบริหารอัตรากำลัง14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แผนทางเลือกและวิเคราะห์ผลกระทบด้านอัตรากำลัง14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ ที่มีลักษณะยืดหยุ่น 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรมยินดีต้อนรับ