หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนอัตรากำลัง

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-NTYE-074A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนอัตรากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถวางแผนอัตรากำลัง  และงบประมาณ และบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020401 วางแผนอัตรากำลัง  และงบประมาณ 1) จัดทำแผนและเป้าหมายด้านอัตรากำลัง จำนวนคน คุณสมบัติที่ต้องการ ในแต่ละช่วงเวลา แนวทางทดแทนอัตรากำลัง รวมถึงแนวทางปรับลดอัตรากำลัง 1020401.01 175934
1020401 วางแผนอัตรากำลัง  และงบประมาณ 2) วางแผนงบประมาณประจำปีด้านอัตรากำลัง 1020401.02 175935
1020401 วางแผนอัตรากำลัง  และงบประมาณ 3) วางแผนเส้นทางการเติบโต การโยกย้าย และหมุนเวียนของพนักงานรายบุคคล ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน 1020401.03 175936
1020402 บริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง 1) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง 1020402.01 175937
1020402 บริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง 2) จัดทำแผนและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง   1020402.02 175938

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10203 วิเคราะห์อัตรากำลัง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการเชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลัง

2) ทักษะการหารือแผนเส้นทางการเติบโตของผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

3) ทักษะการวิเคราะห์ และจัดทำแผนความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) จัดทำแผนอัตรากำลัง

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แผนอัตรากำลัง14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

    วางแผนอัตรากำลัง ที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานทรัพยากรด้านอื่นๆ อย่างสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อาทิ การแต่งตั้งโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การวางแผนเส้นทางการเติบโตพนักงาน การสรรหาคัดเลือกพนักงาน และอื่นๆ ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

 ยินดีต้อนรับ