หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-IMYG-718A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับใช้เทคนิคตรวจประเมินความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04651

วางแผนและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. พัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ความรู้ด้านการคำนวณและวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

04651.01 173655
04651

วางแผนและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

04651.02 173656
04651

วางแผนและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. พัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานและคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ 

04651.03 173657
04652

กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร

1. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือระบบจัดการความเสี่ยง โดยใช้เทคนคิการตรวจประเมินและระเบียบวิธีการรับประกันคุณภาพ

04652.01 173658
04652

กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร

2. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือระบบการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ระบบการวัดผลและตัวชี้วัด

04652.02 173659

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการใช้เทคนิคตรวจประเมินความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

    1.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ความรู้ด้านการคำนวณและวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

    1.2 สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.3 สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานและคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปฏิบัติการด้านการประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร

    2.1 สามารถประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือระบบจัดการความเสี่ยง โดยใช้เทคนคิการตรวจประเมินและระเบียบวิธีการรับประกันคุณภาพ

    2.2 สามารถประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือระบบการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ระบบการวัดผลและตัวชี้วัด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ความรู้ด้านการคำนวณและวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานและคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ 

      2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือระบบจัดการความเสี่ยง โดยใช้เทคนคิการตรวจประเมินและระเบียบวิธีการรับประกันคุณภาพ

ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือระบบการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ระบบการวัดผลและตัวชี้วัด

      3. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

      4. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. ประเมินจากสัมภาษณ์ (กรณีศึกษา-แผนธุรกิจ)

       2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

      1. ประเมินจากสัมภาษณ์ (กรณีศึกษา-แผนธุรกิจ)

      2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. ประเมินจากสัมภาษณ์ (กรณีศึกษา-แผนธุรกิจ)

     2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ