หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารองค์กรธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-GTDT-717A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารองค์กรธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04641

ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1 ติดตามการดำเนินการของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้ระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน

04641.01 173651
04641

ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2 ประเมินผลของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

04641.02 173652
04642

กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1 กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ

04642.01 173653
04642

กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2 ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

04642.02 173654

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

    1.1 สามารถติดตามการดำเนินการของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้ระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน

    1.2 สามารถประเมินผลของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติการด้านการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    2.1 สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ

    2.2 สามารถดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามการดำเนินการของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้ระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน เช่น การตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง และจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาดำเนินการประเมินผลของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ เช่น มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ หลังจากนั้นดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

     3. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

     4. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1. ประเมินจากสัมภาษณ์ (กรณีศึกษา-แผนธุรกิจ)

        2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. ประเมินจากสัมภาษณ์ (กรณีศึกษา-แผนธุรกิจ)

       2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ