หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการข้อมูลด้าน โลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FUJE-714A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการข้อมูลด้าน โลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า จัดการข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04611

สำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า

1. วิเคราะห์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้าการจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

04611.01 173624
04611

สำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า

2. สำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

04611.02 173625
04612

จัดการข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. เก็บรวบรวมข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

04612.01 173626
04612

จัดการข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

04612.02 173627
04612

จัดการข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. สรุปข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้า

04612.03 173628
04613

ใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. วางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

04613.01 173629
04613

ใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า ทั้งระหว่างแผนกในองค์กร และระหว่างองค์กร

04613.02 173630
04613

ใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. จัดเก็บความรู้ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นระบบ

04613.03 173631

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า  

    1.1 สามารถวิเคราะห์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้าการจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.2 สามารถสำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

2. ปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    2.1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

    2.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.3 สามารถสรุปข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้า

3. ปฏิบัติการด้านการใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    3.1 สามารถวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.2 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า ทั้งระหว่างแผนกในองค์กร และระหว่างองค์กร

    3.3 สามารถจัดเก็บความรู้ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นระบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้าการจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า เช่น บริการนั้นมีแนวโน้มอย่างไร ได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างไร โดยการสำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริการ เช่น ประเมินสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

     สรุปข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้า

     3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า เช่น เป้าหมายทางการตลาดคืออะไร กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตทางการตลาด คืออะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า ทั้งระหว่างแผนกในองค์กร และระหว่างองค์กร เช่น เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรายอื่น และจัดเก็บความรู้ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า

     4. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

     5. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินจากสัมภาษณ์ 

       2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบประเมินจากสัมภาษณ์ 

      2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินจากสัมภาษณ์ 

     2. การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  ยินดีต้อนรับ