หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-VJXY-197B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวางแผนการสรรหาบุคลากรในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์อัตรากำลัง จัดทำกลยุทธการสรรหา (Sourcing Strategy) สร้างเครือข่าย (Networking) กับแหล่งสรรหาบุคลากร กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐาน ดำเนินการจ้างงานบุคลากรตามระเบียบและขั้นตอนของสถานศึกษา จัดทำคำอธิบายคุณลักษณะของตำแหน่งงาน (Job Description) โดยเน้นหน้าที่และสมรรถนะที่ต้องการ ประเมินความถนัดและความสามารถของบุคลากรด้วยแบบทดสอบทัศนคติและสมรรถนะ ประเมินผลงานของบุคลากรโดยดูความสอดคล้องของสมรรถนะที่มีกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จัดทำโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรตามสมรรถนะ ส่งเสริมให้บุคลากรมีเงินได้อื่นและสวัสดิการที่ดี ประเมินบุคลากรในการเลื่อนตำแหน่งอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใสเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร ตลอดจนควบคุมบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

•    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

•    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

•    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

•    พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว

•    พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

•    ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

•    แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินอุดหนุนการศึกษา 

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3010101 สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1. จัดทำแผนอัตรากำลังพร้อมกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ 3010101.01 172313
3010101 สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรในสถานศึกษา โดยจัดทำกลยุทธการสรรหา (Sourcing Strategy) และสร้างเครือข่าย (Networking) กับแหล่งสรรหาบุคลากร 3010101.02 172314
3010101 สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3. กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร 3010101.03 172315
3010101 สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐาน 3010101.04 172316
3010101 สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ดำเนินการจ้างงานบุคลากร ตามระเบียบและขั้นตอนของสถานศึกษา 3010101.05 172317
3010102

จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่

1. จัดทำคำอธิบายคุณลักษณะของตำแหน่งงาน (Job Description) โดยเน้นหน้าที่และสมรรถนะที่ต้องการ 3010102.01 172318
3010102

จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่

2. ประเมินความถนัดและความสามารถของบุคลากร ด้วยแบบทดสอบทัศนคติและสมรรถนะ 3010102.02 172319
3010102

จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่

3. ประเมินผลงานของบุคลากร โดยดูความสอดคล้องของสมรรถนะที่มีกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 3010102.03 172320
3010103

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

1. จัดทำโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรตามสมรรถนะ 3010103.01 172321
3010103

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีเงินได้อื่นและสวัสดิการที่ดี 3010103.02 172322
3010103

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

3. ประเมินบุคลากรในการเลื่อนตำแหน่ง อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส 3010103.03 172323
3010104

ควบคุมบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัย

1. สื่อสารระเบียบวินัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการออกคู่มือ ประกาศ คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 3010104.01 172324
3010104

ควบคุมบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัย

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหา 3010104.02 172325
3010104

ควบคุมบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัย

3. ดำเนินการอย่างเหมาะสมหลังการสอบสวน ได้แก่ สั่งยุติเรื่องในกรณีที่สอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทำผิดวินัย หรือสั่งลงโทษกรณีที่สอบสวนแล้วพบว่ากระทำผิด 3010104.03 172326

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน

2. ทักษะการติดต่อสื่อสาร

3. ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผล

4. ทักษะการอ่านคน

5. ทักษะการตัดสินใจ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล

2. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ความรู้เรื่องจิตวิทยาบุคคล

4. ความรู้เรื่องการจัดทำ Job Description

5. ความรู้เรื่องการจัดทำแผน

6. ความรู้เรื่องการประเมินสมรรถนะ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) คู่มือบุคลากรของสถานศึกษา

2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการอบรมด้านบริหารงานบุคคล

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเป็นข้าราชการ การสรรหา คัดเลือก บรรจุ จะต้องทำตามระเบียบของทางราชการ ขณะที่บุคลากรในสถานศึกษาของเอกชนจะมีขั้นตอนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานศึกษา 

รายได้และสวัสดิการที่จูงใจของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีความแตกต่างกัน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

การจัดการทรัพยากรบุคคลหมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานบุคคล ในการสรรหาบุคลากร จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรในสถานศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐ บุคลากรถือเป็นข้าราชการ จะมีขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการที่ชัดเจน ใช้บังคับเหมือนกันทั้งประเทศ เช่น วิธีการสรรหา ระดับขั้นเงินเดือน สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น ขณะที่สถานศึกษาของเอกชน บุคลากรจะถือเป็นพนักงาน การบริหารงานบุคคลจะขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานศึกษา โดยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1    สรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

•    การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับหลักการจัดทำแผนอัตรากำลัง สรรหาบุคลากร การจัดทำกลยุทธ์การสรรหา สร้างเครือข่ายกับแหล่งสรรหาบุคลากร กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากรดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐานดำเนินการจ้างงานบุคลากร 

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับหลักการจัดทำแผนอัตรากำลัง สรรหาบุคลากร การจัดทำกลยุทธ์การสรรหา สร้างเครือข่ายกับแหล่งสรรหาบุคลากร กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากรดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐานดำเนินการจ้างงานบุคลากร

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงถึงแผนการจัดสรรอัตรากำลัง และบุคลากร กลยุทธ์การสรรหา หรือสร้างเครือข่ายกับแหล่งสรรหาบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากรและการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐานและการจ้างงานบุคลากร

18.2 จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่

•    การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการจัดทำคำอธิบายคุณลักษณะของตำแหน่งงานตามหน้าที่และสมรรถนะที่ต้องการ การประเมินความถนัดและความสามารถของบุคลากร แนวทางการทดสอบทัศนคติและสมรรถนะ การประเมินผลงานของบุคลากรสอดคล้องของสมรรถนะที่มีกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของการจัดทำคำอธิบายคุณลักษณะของตำแหน่งงานตามหน้าที่และสมรรถนะที่ต้องการ การประเมินความถนัดและความสามารถของบุคลากร แนวทางการทดสอบทัศนคติและสมรรถนะ การประเมินผลงานของบุคลากรสอดคล้องของสมรรถนะที่มีกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงถึงการจัดทำคำอธิบายคุณลักษณะของตำแหน่งงานตามหน้าที่และสมรรถนะที่ต้องการ การประเมินความถนัดและความสามารถของบุคลากร แนวทาง และกระบวนการทดสอบทัศนคติและสมรรถนะ การประเมินผลงานของบุคลากรสอดคล้องของสมรรถนะที่มีกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

18.3 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 

•    การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรการส่งเสริมบุคลากร และสวัสดิการที่ดีการประเมินบุคลากรในการเลื่อนตำแหน่งอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรกระบวนการส่งเสริมบุคลากร และสวัสดิการที่ดีแนวทางการประเมินบุคลากรในการเลื่อนตำแหน่งอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงถึงแผนการการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรแผนการส่งเสริมบุคลากรและสวัสดิการที่ดีกระบวนการประเมินบุคลากรในการเลื่อนตำแหน่งอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส

18.4 ควบคุมบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัย 

•    การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการสื่อสารระเบียบวินัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมการออกคู่มือ ประกาศ คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมการดำเนินการอย่างเหมาะสมหลังการสอบสวน

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของการสื่อสารระเบียบวินัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมการออกคู่มือ ประกาศ คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมการดำเนินการอย่างเหมาะสมหลังการสอบสวน

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการ หรือเอกสารในการสื่อสารระเบียบวินัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมรูปแบบ หรือการออกคู่มือ ประกาศ คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมแนวทางการดำเนินการอย่างเหมาะสมหลังการสอบสวน

 ยินดีต้อนรับ