หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-VDMQ-181B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาประเมินและปรับปรุงการบริหารงานของตนเองในหลักจริยธรรมจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรมคุณธรรมในสถานการศึกษากำหนดนโยบายและกลไกการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะสมในสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖•    ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020501

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1020501.01 172175
1020501

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.ประเมินการบริหารงานของตนเองในหลักจริยธรรมจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา 1020501.02 172176
1020501

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3. ปรับปรุงการปฏิบัติตนตามผลการประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา 1020501.03 172177
1020502

ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

1.วิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรมคุณธรรมในสถานการศึกษา 1020502.01 172178
1020502

ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

2.กำหนดนโยบายและกลไกการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะสมในสถานศึกษา 1020502.02 172179
1020502

ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

3. สามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 1020502.03 172180

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.    ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

3.    ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

5.    ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ

2.    ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

3.    ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

4.    ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

5.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เช่น รางวัลการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หรือรางวัลดีเด่นด้านจริยธรรม (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ผลการสอบข้อเขียน

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาและประเมินการบริหารงานของตนเองในหลักจริยธรรมจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาตามหลักการเครื่องมือต่อไปนี้

•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงนโยบายตามข้อ (ก) มีดังต่อไปนี้

•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

18.1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครไม่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีผิดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

18.2 ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับปฏิบัติตนตามจริยธรรมตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครปฏิบัติตนตามจริยธรรมตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 ยินดีต้อนรับ