หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-BKKK-176B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถจัดทำ Strategy Map ของสถานศึกษากระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรและระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010201

กระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

1. จัดทำ Strategy Map ของสถานศึกษาโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010201.01 172130
1010201

กระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

2.กระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010201.02 172131
1010201

กระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

3. สื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010201.03 172132
1010202

กำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

1.ติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010202.01 172133
1010202

กำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

2.ประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010202.02 172134
1010202

กำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

3.ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010202.03 172135
1010203

จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

1. จัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาโดยใช้แนวทางที่กำหนด

1010203.01 172136
1010203

จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

2. ระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร
โดยใช้แนวทางที่กำหนด
1010203.02 172137
1010203

จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

3. ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวทางที่กำหนด 1010203.03 172138

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.    ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

3.    ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

5.    ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารโครงการ

2.    ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง

3.    ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

4.    ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1) เอกสารแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

2) เอกสารแสดงการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ (เช่น หนังสือเวียน ประกาศ ระบบรายงานสารสนเทศ)

3) เอกสารประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 

4) เอกสารทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย 

5) เอกสารแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

เอกสารที่แสดงความรู้ของผู้สมัครว่ามีส่วนร่วมในการร่างแผนยุทธศาสตร์ Strategy Map กระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติสื่อสารและนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย จัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวทางที่กำหนดอาทิ บันทึกการประชุมที่บันทึกการแสดงความรู้ ความคิดเห็นของผู้สมัครเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์กร เอกสารการประเมินที่ใช้ในองค์กร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ ก.และ ข. ประกอบกัน หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

•    แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    การกระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    การสื่อสารและนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    การติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    การประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    การทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย 

•    แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    การระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่

•    ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่า ผู้สมัครมีส่วนร่วมแสดงความแสดงความคิดเห็น สั่งการ กำกับติดตามหรือตรวจสอบหรือไม่ 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

การประเมินเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria ตามหลักการเครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือจัดทำ Strategy Map ของสถานศึกษา

•    Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton

เครื่องมือกระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติ

•    Policy Deployment Matrix

เครื่องมือกำกับติดตาม ประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ

•    Balanced Scorecard ของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton

เครื่องมือทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย

•    Policy Evaluation Matrix

เครื่องมือจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 8 ขั้นตอนโดยใช้ 

•    Kotter’s Modelหรือ 

•    ตามคู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.

เครื่องมือระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง 

•    แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงนโยบายตามข้อ (ก) มีดังต่อไปนี้

•    Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton

•    Policy Deployment Matrix

•    Policy Evaluation Matrix

•    Kotter’s Model

•    คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.

•    แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

18.1    การกระจายกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton และ Policy Evaluation Matrix

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Balanced Scorecardของ Robert S. Kaplan และ Policy Evaluation Matrix

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ Strategy Map ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดคือ Balance Scorecard และ Policy Evaluation Matrix หรือไม่

18.2    การกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Policy Deployment Matrix 

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Policy Evaluation Matrix 

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นวิธีการกระจายนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติการสื่อสารและนโยบายและกลยุทธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการติดตามผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ การประเมินผลการนำนโยบายของสถานศึกษาไปปฏิบัติ การทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาถูกจัดทำโดยใช้แนวทางPolicy Evaluation Matrixหรือไม่

18.3    จัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Kotter’s Model, คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.,แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบายและเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Kotter’s Model, คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กพร.,แนวคิดเชิงระบบ IPO MODEL

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่การระบุปัจจัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร ระบุผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลง ถูกจัดทำโดยใช้แนวทางที่กำหนดหรือไม่ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่า ผู้สมัครมีส่วนร่วมแสดงความแสดงความคิดเห็น สั่งการ กำกับติดตามหรือตรวจสอบหรือไม่  

 ยินดีต้อนรับ