หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-HZPD-199B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะหแหลงที่มาของเงินรายได้ จัดทำประมาณการรายรับและรายจายจัดลําดับความสำคัญการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษาจัดทำแผนจัดหาเงินทุน ดำเนินการตามแผน และประเมินผลการจัดหาเงินทุน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

•    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเงินรายได้สถานศึกษา

•    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงิน รายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

•    แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินอุดหนุนการศึกษา 

•    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

•    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

•    คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  

•    หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

•    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจัดประชุมของทางราชการ 

•    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

•    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน 

•    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3020101

วางแผนการเงิน

1. วิเคราะหแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา 3020101.01 172336
3020101

วางแผนการเงิน

2. จัดทำประมาณการรายรับและรายจายของสถานศึกษา 3020101.02 172337
3020101

วางแผนการเงิน

3. จัดลําดับการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา 3020101.03 172338
3020102

จัดหาเงินทุน

1. จัดทำแผนจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา 3020102.01 172339
3020102

จัดหาเงินทุน

2. ดำเนินการตามแผนจัดหาเงินทุน 3020102.02 172340
3020102

จัดหาเงินทุน

3. ประเมินผลการจัดหาเงินทุน 3020102.03 172341

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน

2. ทักษะการบริหารทรัพย์สิน

3. ทักษะด้านการเงิน

4. ทักษะการคิดคำนวณ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องการจัดทำแผน

2. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพย์สิน

3. ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และค่าใช้จ่าย

4. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

5. ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    

1) แผนการเงินของสถานศึกษา

2) แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

การจัดการด้านการเงินของสถานศึกษา มักจะเน้นไปยังสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ทำให้ต้องหาแหล่งเงินทุนและวิเคราะห์เงินรายได้ของสถานศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับสถานศึกษาของรัฐจะเน้นในเรื่องการจัดการงบประมาณของสถานศึกษา (ดูหน่วยสมรรถนะ 30202 จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

การจัดการด้านการเงิน ครอบคลุมถึง การได้มาซึ่งเงินทุนซึ่งใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา เช่น รายได้จากค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง เงินบริจาค เป็นต้น การจัดสรรเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ในการประเมินโครงการต่างๆ อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการด้วย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วางแผนการเงิน

•    การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา การจัดทำประมาณการรายรับและรายจายของสถานศึกษา การจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา    

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา แนวทางการจัดทำประมาณการรายรับและรายจายของสถานศึกษา กระบวนการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกสารรายละเอียดชี้แจงถึงที่มาที่ไปของแหลงที่มาของเงินรายได้ของสถานศึกษา เอกสารการจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของสถานศึกษา แผนการจัดสรรเงินและทรัพยากรในสถานศึกษา

18.2 จัดหาเงินทุน

•    การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา และประเมินผลการจัดหาเงินทุน

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการจัดทำแผนจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนจัดหาเงินทุน วิธีประเมินผลการจัดหาเงินทุน

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดทำแผนจัดหาเงินทุนของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนจัดหาเงินทุน ประเมินผลการจัดหาเงินทุน

 ยินดีต้อนรับ