หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-VDMQ-181B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาประเมินและปรับปรุงการบริหารงานของตนเองในหลักจริยธรรมจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรมคุณธรรมในสถานการศึกษากำหนดนโยบายและกลไกการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะสมในสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

•    ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020501

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1020501.01 172175
1020501

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.ประเมินการบริหารงานของตนเองในหลักจริยธรรมจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา 1020501.02 172176
1020501

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3. ปรับปรุงการปฏิบัติตนตามผลการประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา 1020501.03 172177
1020502

ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

1.วิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรมคุณธรรมในสถานการศึกษา 1020502.01 172178
1020502

ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

2.กำหนดนโยบายและกลไกการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะสมในสถานศึกษา 1020502.02 172179
1020502

ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

3. สามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 1020502.03 172180

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.    ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

3.    ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

5.    ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ

2.    ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

3.    ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

4.    ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

5.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เช่น รางวัลการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หรือรางวัลดีเด่นด้านจริยธรรม (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ผลการสอบข้อเขียน

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาและประเมินการบริหารงานของตนเองในหลักจริยธรรมจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาตามหลักการเครื่องมือต่อไปนี้

•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงนโยบายตามข้อ (ก) มีดังต่อไปนี้

•    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

18.1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครไม่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีผิดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

18.2 ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับปฏิบัติตนตามจริยธรรมตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครปฏิบัติตนตามจริยธรรมตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

 



ยินดีต้อนรับ