หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-BOJA-180B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวิเคราะห์สภาวะวิกฤตของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารงานในภาวะวิกฤตจัดทำแผนบริหารงานในภาวะวิกฤตตามแนวทางที่กำหนดสื่อสารในภาวะวิกฤตตามแนวทางที่กำหนดประเมินผลและปรับปรุงการสื่อสารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาวัดผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนดปรับปรุงแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาตามผลการประเมิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
•    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙•    คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร. 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020401

จัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การ

1.วิเคราะห์สภาวะวิกฤตของสถานศึกษา 1020401.01 172166
1020401

จัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การ

2.กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารงานในภาวะวิกฤต 1020401.02 172167
1020401

จัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การ

3.จัดทำแผนบริหารงานในภาวะวิกฤตตามแนวทางที่กำหนด 1020401.03 172168
1020402

สื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์การ

1.สื่อสารในภาวะวิกฤตตามแนวทางที่กำหนด 1020402.01 172169
1020402

สื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์การ

2.ประเมินผลการสื่อสารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษา 1020402.02 172170
1020402

สื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์การ

3.ปรับปรุงการสื่อสารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาตามผลการประเมิน 1020402.03 172171
1020403

ประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กร

1.วัดผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 1020403.01 172172
1020403

ประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กร

2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤตของสถานศึกษา 1020403.02 172173
1020403

ประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กร

3.ปรับปรุงแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาตามผลการประเมิน 1020403.03 172174

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10101 จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

20403 บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหาร

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.    ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

3.    ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

5.    ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ

2.    ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

3.    ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

4.    ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

5.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

แผนหรือแนวทางในการรับมือกับภาวะวิกฤต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

เอกสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตที่ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการจัดการสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร.ได้แก่แผนการจัดการในภาวะวิกฤต แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีชื่อของผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารนั้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ ก.และ ข. ประกอบกับ หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร.ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

การประเมินเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria ตามหลักการเครื่องมือต่อไปนี้

•    แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร.

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงนโยบายตามข้อ (ก) มีดังต่อไปนี้

•    แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

18.1    จัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การ

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางจัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางจัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานจัดทำแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

18.2 สื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์การ

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานสื่อสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์การของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารการสื่อสารในภาวะวิกฤตถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารการสื่อสารแผนการจัดการในภาวะวิกฤตหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสารมีส่วนร่วมในการสื่อสารในภาวะวิกฤตในองค์กร

18.3 ประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กร

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กรของสำนักงาน ก.พ.ร. 

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กร ของสำนักงาน ก.พ.ร.

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กรของผู้สมัครตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารการประเมินการจัดการในภาวะวิกฤตในองค์กรถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการในภาวะวิกฤตหรือไม่ 

 ยินดีต้อนรับ