หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-JBSW-178B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO    1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนดกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมอบหมายบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนดกำกับติดตามวัดผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด ปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามผลการประเมิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

•    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

•    ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

•    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

•    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

•    เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

•    คูมือการบริหารความเสี่ยงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

•    มาตรฐานบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020201

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. วิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 1020201.01 172148
1020201

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

2.กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง 1020201.02 172149
1020201

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด 1020201.03 172150
1020202

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด 1020202.01 172151
1020202

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

2. มอบหมายบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด 1020202.02 172152
1020202

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3.กำกับติดตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด  1020202.03 172153
1020203

ประเมินและควบคุมความเสี่ยง

1.วัดผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 1020203.01 172154
1020203

ประเมินและควบคุมความเสี่ยง

2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา 1020203.02 172155
1020203

ประเมินและควบคุมความเสี่ยง

3.ปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามผลการประเมิน 1020203.03 172156

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.    ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

3.    ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

5.    ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ

2.    ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

3.    ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน

4.    ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล

5.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.    ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางแนวทางมาตรฐานบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนความเสี่ยง โครงการจัดการความเสี่ยง การประเมินโครงการจัดการความเสี่ยง ที่มีชื่อของผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารนั้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ ก.และ ข. ประกอบกัน หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

•    เอกสารความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางมาตรฐานบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารคุณภาพหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

การประเมินเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria ตามหลักการเครื่องมือต่อไปนี้

•    แนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

รายละเอียดของเครื่องมือเชิงการจัดการความเสี่ยงตามข้อ (ก) มีดังต่อไปนี้

•    แนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

18.1    จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการทำแผนการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารระบบความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

18.2    ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารระบบความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

18.3    ประเมินและควบคุมความเสี่ยง

•    การสอบข้อเขียนเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการประเมินและควบคุมความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

•    การใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้สมัคร เกี่ยวกับแนวทางการประเมินและควบคุมความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

•    การประเมินเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้สมัคร ตรวจสอบร่องรอยจากเอกสารโดยพิจารณาเอกสารตามข้อ 14 ประกอบกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเอกสารและการประเมินการจัดการความเสี่ยงถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือไม่ผู้ประเมินตรวจสอบว่าผู้สมัครมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหรือไม่ เช่น การลงนามเป็นผู้ร่วมสร้างเอกสารหรือปรับปรุงเอกสาร

 ยินดีต้อนรับ