หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี (Report)

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-YQIO-052B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี (Report)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี 


1 3111 ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ
1 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้กับผู้ปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอัญมณีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับการนำข้อมูลจากใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) มาสรุปเขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี โดยแบ่งลักษณะของใบรายงานผลออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ ใบรายงานผลทั่วไป และใบรายงานผลเฉพาะวิธี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50030201

บันทึกผลจากการตรวจสอบอัญมณี

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากใบงาน

50030201.01 159650
50030201

บันทึกผลจากการตรวจสอบอัญมณี

2. บันทึกผลข้อมูลจากใบงานการตรวจสอบอัญมณี

50030201.02 159651
50030201

บันทึกผลจากการตรวจสอบอัญมณี

3. บันทึกผลสรุปที่ได้จากการตรวจสอบอัญมณี

50030201.03 159652
50030201

บันทึกผลจากการตรวจสอบอัญมณี

4. เก็บรักษาข้อมูลใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี และจัดระบบให้สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้ง่าย

50030201.04 171519
50030202

เขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี

1. เขียนใบรายงานผลทั่วไป

50030202.01 159653
50030202

เขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี

2. เขียนใบรายงานผลเฉพาะวิธี

50030202.02 159654

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. สามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณี ตามที่หน่วยงานกำหนด3. สามารถเขียนใบรายงานผลทั่วไป4. สามารถเขียนใบรายงานผลเฉพาะวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณี ตามที่หน่วยงานกำหนด3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนใบรายงานผลทั่วไป4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนใบรายงานผลเฉพาะวิธี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. แสดงการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณี ตามที่หน่วยงานกำหนด3. แสดงการเขียนใบรายงานผลทั่วไป4. แสดงการเขียนใบรายงานผลเฉพาะวิธี(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. อธิบายเกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณี ตามที่หน่วยงานกำหนด3. อธิบายเกี่ยวกับการเขียนใบรายงานผลทั่วไป4. อธิบายเกี่ยวกับการเขียนใบรายงานผลเฉพาะวิธี5. ใบบันทึกผลการทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณีของหน่วยงานที่ตนสังกัด มีความรู้และสามารถเขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี ได้แก่ ใบรายงานผลทั่วไป และใบรายงานผลเฉพาะวิธี โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน1. ข้อสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณีของหน่วยงานที่ตนสังกัด มีความรู้และสามารถเขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี ได้แก่ ใบรายงานผลทั่วไป และใบรายงานผลเฉพาะวิธี(ข) คำอธิบายรายละเอียดผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอัญมณี ภายหลังจากการตรวจสอบอัญมณีและได้ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อไปกรอกข้อมูลในใบรายงานผลทั่วไป หรือใบรายงานผลเฉพาะวิธีใบรายงานผลทั่วไป เป็นใบรายงานผลที่ผู้รับบริการมีความต้องการข้อมูลแบบไม่เฉพาะเจาะจง การรายงานผลการตรวจสอบต้องมีข้อมูลและรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้(ก) หมายเลขทะเบียนตัวอย่าง(ข) วันเดือนปีที่ออกใบรายงานผล(ค) จำนวน และลักษณะตัวอย่าง(ง) ผลการตรวจสอบหรือผลการวัดหรือผลการคำนวณที่ได้ใบรายงานผลเฉพาะวิธี เป็นใบรายงานผลที่ผู้รับบริการมีความต้องการข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้รับบริการต้องการใบรายงานผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือ EDXRF เป็นต้น การรายงานผลการตรวจสอบหรือผลการวัดด้วยวิธีพื้นฐานของมาตรฐานนี้ต้องมีข้อมูลและรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้(ก) หมายเลขทะเบียนตัวอย่าง(ข) วันเดือนปีที่ออกใบรายงานผลเฉพาะวิธี(ค) จำนวน และลักษณะตัวอย่าง(ง) วิธีมาตรฐานที่ใช้(จ) ผลการตรวจสอบหรือผลการวัดหรือผลการคำนวณที่ได้(ฉ) ลายมือชื่อของผู้จัดการห้องปฏิบัติการหรือผู้รับรองรายงานผล และ/หรือลายมือชื่อของผู้ปฏิบัติงาน(ช) ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินน1. ข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ