หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบของวาล์ว

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-BNJD-400A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบของวาล์ว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ISCO-08 3113 เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบของวาล์ว โดยสามาถดำเนินการตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์ประกอบประเภท Regulator Valve, Solenoid Valve และ Limit Switch

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานด้านไฟฟ้า - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 255810.2 กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานที่สูง 10.3 กฏหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครน ปั้นจั่น และการให้สัญญาณ  - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 255410.4 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
HPG-MC07-5-005-01

บำรุงรักษา Regulator Valve

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Regulator Valve ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ

HPG-MC07-5-005-01.01 168825
HPG-MC07-5-005-01

บำรุงรักษา Regulator Valve

2. ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Regulator Valve

HPG-MC07-5-005-01.02 168826
HPG-MC07-5-005-01

บำรุงรักษา Regulator Valve

3. ตรวจสอบ ระบบ Regulator Valve

HPG-MC07-5-005-01.03 168827
HPG-MC07-5-005-01

บำรุงรักษา Regulator Valve

4. ทดสอบฟังก์ชันของ Regulator Valve

HPG-MC07-5-005-01.04 168828
HPG-MC07-5-005-01

บำรุงรักษา Regulator Valve

5. สรุปผลการตรวจสอบ Regulator Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษา และรายงานผล

HPG-MC07-5-005-01.05 168829
HPG-MC07-5-005-02

บำรุงรักษา Solenoid Valve

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Solenoid Valve ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ

HPG-MC07-5-005-02.01 168805
HPG-MC07-5-005-02

บำรุงรักษา Solenoid Valve

2. ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Solenoid Valve

HPG-MC07-5-005-02.02 168806
HPG-MC07-5-005-02

บำรุงรักษา Solenoid Valve

3. ตรวจสอบ ระบบ Solenoid Valve

HPG-MC07-5-005-02.03 168807
HPG-MC07-5-005-02

บำรุงรักษา Solenoid Valve

4. ทดสอบฟังก์ชันของ Solenoid Valve

HPG-MC07-5-005-02.04 168808
HPG-MC07-5-005-02

บำรุงรักษา Solenoid Valve

5. สรุปผลการ ตรวจสอบ Solenoid Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษา และรายงานผล

HPG-MC07-5-005-02.05 168809
HPG-MC07-5-005-03

บำรุงรักษา Limit Switch

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Limit Switch ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ

HPG-MC07-5-005-03.01 168792
HPG-MC07-5-005-03

บำรุงรักษา Limit Switch

2. ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Limit Switch

HPG-MC07-5-005-03.02 168793
HPG-MC07-5-005-03

บำรุงรักษา Limit Switch

3. ตรวจสอบระบบ Limit Switch

HPG-MC07-5-005-03.03 168794
HPG-MC07-5-005-03

บำรุงรักษา Limit Switch

4. ทดสอบฟังก์ชันของ Limit Switch

HPG-MC07-5-005-03.04 168795
HPG-MC07-5-005-03

บำรุงรักษา Limit Switch

5. สรุปผลการตรวจสอบ Limit Switch สำหรับการวางแผนบำรุงรักษา และรายงานผล

HPG-MC07-5-005-03.05 168796

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

12.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์จำพวก Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch    

12.2 การจำแนกประเภทและคุณลักษณะ 

12.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ อุปกรณ์ Positioner 

12.4 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของ Positioner และอุปกรณ์ประกอบ

12.5 ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้า 

12.6 พื้นฐานความรู้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น วัดความต้านทาง , แรงดันไฟฟ้า, 

12.7 กระแสไฟฟ้า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)

1. ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐาน (เครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด) และเครื่องมือพิเศษสำหรับปฏิบัติงานบำรุงรักษา Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch

2. ทักษะการตรวจสอบและการวิเคราะห์ความผิดปกติ

3. ทักษะการแก้ไขการทำงานของ Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch ที่เกิดเหตุผิดปกติ

4. ทักษะการปรับแต่ง Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch ให้เหมาะสมการใช้งาน

5. ทักษะการทดสอบการทำงานของ Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch

ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)

6. ทักษะการติดต่อประสานงาน

7. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

8. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน  

9. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)

10. ทักษะการนำเสนอผลงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ งานบำรุงรักษา Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch

2. ความรู้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา(เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ) Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch

3. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา (เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ) Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch

4. การเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการในหน่วยสมรรถนะนี้จะใช้ในการพิจารณาประกอบ ร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) ซึ่งหลักฐานที่ต้องการ สามารถใช้ทดแทนความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้นได้ โดยเจ้าหน้าที่สอบจะพิจารณารายละเอียดตามความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้น ๆ และยกเว้นการสอบใน หน่วยสมรรถนะนั้นได้

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ความสามารถปฏิบัติงาน) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

1. หลักฐานการศึกษา

2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี)  

5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสม (ความรู้) 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน Checklist รายการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หลักฐานการศึกษา 

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะและความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลโรงไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์ประกอบ Regulator Valve, Solenoid Valve, Limit Switch ซึ่งจะดำเนินการประเมินทักษะในการตรวจสอบ การซ่อมแก้ไข ทดสอบการทำงาน 

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลโรงไฟฟ้า โดยต้องทราบถึงข้อหลักของการดำเนินการของการบำรุงรักษาดังกล่าว

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. บำรุงรักษา Regulator Valve

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Regulator Valve ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างและหลักการทำงานของ Regulator Valve ชนิดต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ Regulator Valve ในกระบวนการ(Process) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Regulator Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนการถอด การตัด (Isolate) ระบบที่เกี่ยวข้องก่อนนำอุปกรณ์ออกจากระบบและติดตั้งเข้าระบบ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย (การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือพิเศษในการดำเนินการ) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ตรวจสอบ Regulator Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ Regulator Valve  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ทดสอบฟังก์ชันของ Regulator Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Regulator Valve  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลการตรวจสอบ Regulator Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Regulator Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. บำรุงรักษา Solenoid Valve

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Solenoid Valve ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างและหลักการทำงานของ Solenoid Valve ชนิดต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ Solenoid Valve ในกระบวนการ(Process) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Solenoid Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนการถอด การตัด (Isolate) ระบบที่เกี่ยวข้องก่อนนำอุปกรณ์ออกจากระบบและติดตั้งเข้าระบบ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย (การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือพิเศษในการดำเนินการ) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ตรวจสอบ Solenoid Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ Solenoid Valve  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ทดสอบฟังก์ชันของ Solenoid Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Solenoid Valve  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลการตรวจสอบ Solenoid Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Solenoid Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. บำรุงรักษา Limit Switch

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Limit Switch ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างและหลักการทำงานของ Limit Switch ชนิดต่างๆ เช่น SPDT DPDT และอื่น ๆ รวมถึงการเลือกใช้ Limit Switch ในกระบวนการ(Process) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Limit Switch : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนการถอด การตัด (Isolate) ระบบที่เกี่ยวข้องก่อนนำอุปกรณ์ออกจากระบบและติดตั้งเข้าระบบ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย (การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือพิเศษในการดำเนินการ) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ตรวจสอบ Limit Switch : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ Limit Switch  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ทดสอบฟังก์ชันของ Limit Switch : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Limit Switch  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลการตรวจสอบ Limit Switch สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Limit Switch ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษา Regulator Valve 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Regulator Valve 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Regulator Valve

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Regulator Valve 

18.2 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษา Solenoid Valve 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Solenoid Valve 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Solenoid Valve

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Solenoid Valve 

18.3 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษา Limit Switch 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Limit Switch 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Limit Switch

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษา Limit Switchยินดีต้อนรับ