หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษา Control Drive ของโรงไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-UZXO-399A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษา Control Drive ของโรงไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ISCO-08 3113 เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถบำรุงรักษา Control Drive ของโรงไฟฟ้า โดยสามาถดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแก้ไข Control Drive

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานด้านไฟฟ้า - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 255810.2 กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานที่สูง 10.3 กฏหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครน ปั้นจั่น และการให้สัญญาณ  - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 255410.4 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
HPG-MC07-5-004-01

ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Control Drive

HPG-MC07-5-004-01.01 168862
HPG-MC07-5-004-01

ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

2. อ่านแบบ Single line diagram ระบบการทำงานและคู่มือการบำรุงรักษาของ Control Drive

HPG-MC07-5-004-01.02 168863
HPG-MC07-5-004-01

ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

3. ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา  Control Drive

HPG-MC07-5-004-01.03 168864
HPG-MC07-5-004-01

ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

4. ตรวจสอบ Control Drive

HPG-MC07-5-004-01.04 168865
HPG-MC07-5-004-01

ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

5. ทดสอบฟังก์ชันของ Control Drive

HPG-MC07-5-004-01.05 168866
HPG-MC07-5-004-01

ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

6. เสนอผลสรุปข้อมูลการตรวจสอบ Control Drive สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล

HPG-MC07-5-004-01.06 168867
HPG-MC07-5-004-02

ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Control Drive

HPG-MC07-5-004-02.01 168846
HPG-MC07-5-004-02

ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

2. ควบคุมการถอดประกอบ Control Drive ตามคู่มือที่กำหนด

HPG-MC07-5-004-02.02 168847
HPG-MC07-5-004-02

ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

3. ซ่อมแซม Control Drive

HPG-MC07-5-004-02.03 168848
HPG-MC07-5-004-02

ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

4. เลือกใช้ Spare Part สำหรับการซ่อมแก้ไข Control Drive

HPG-MC07-5-004-02.04 168849
HPG-MC07-5-004-02

ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

5. ทดสอบฟังก์ชันของ Control Drive หลังการซ่อมแซม

HPG-MC07-5-004-02.05 168850
HPG-MC07-5-004-02

ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

6. สรุปผลงานบำรุงรักษา Control Drive และรายงานผล


HPG-MC07-5-004-02.06 168851

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

12.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ Control Drive การจำแนกประเภทและคุณลักษณะ 

12.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ Pneumatic 

12.3 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ Control Drive  

12.4 ความรู้เรื่องวัสดุ (Material)

12.5 ทฤษฎีสัญญาณมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument Signal)

12.6 ทฤษฎีการกัดการกร่อน (Erosion)

12.7 ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต (Process) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Control Drive

12.8 ความรู้เกี่ยวกับ P&I Diagram

12.9 ความรู้เครื่องวัดขนาดทางกล เช่น Vernier caliper เป็นต้น

12.10 ความรู้เครื่องวัดทางไฟฟ้า เช่น วัดแรงดัน วัดความต้านทาน วัดกระแส เป็นต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)

1. ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐาน (เครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด) และเครื่องมือพิเศษสำหรับปฏิบัติงานบำรุงรักษา Control Drive

2. ทักษะการตรวจสอบและการวิเคราะห์ความผิดปกติ

3. ทักษะการแก้ไขการทำงานของ Control Drive ที่เกิดเหตุผิดปกติ

4. ทักษะการปรับแต่ง Control Drive ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

5. ทักษะการทดสอบการทำงานของ Control Drive 

ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)

6. ทักษะการติดต่อประสานงาน

7. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

8. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน  

9. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)

10. ทักษะการนำเสนอผลงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ งานบำรุงรักษา Control Drive ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นที่ได้จากการวัดหรือทดสอบ ในการบำรุงรักษา Control Drive

2. ความรู้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา(เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ) Control Drive และอุปกรณ์ประกอบ

3. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา (เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ) Control Drive และอุปกรณ์ประกอบ

4. การเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการในหน่วยสมรรถนะนี้จะใช้ในการพิจารณาประกอบ ร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) ซึ่งหลักฐานที่ต้องการ สามารถใช้ทดแทนความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้นได้ โดยเจ้าหน้าที่สอบจะพิจารณารายละเอียดตามความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้น ๆ และยกเว้นการสอบใน หน่วยสมรรถนะนั้นได้

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ความสามารถปฏิบัติงาน) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

1. หลักฐานการศึกษา

2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี)  

5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสม (ความรู้) 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน Checklist รายการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หลักฐานการศึกษา 

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะและความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลโรงไฟฟ้า ประเภท Control Drive ซึ่งจะดำเนินการประเมินทักษะในการตรวจสอบ การซ่อมแก้ไข ทดสอบ Control Drive

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลโรงไฟฟ้า โดยต้องทราบถึงข้อหลักของการดำเนินการของการบำรุงรักษาดังกล่าว

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Control Drive ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างและหลักการทำงานของ Control Drive ชนิดต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ Control Drive ในกระบวนการ(Process) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Control Drive : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนการถอด การตัด (Isolate) ระบบที่เกี่ยวข้องก่อนนำอุปกรณ์ออกจากระบบและติดตั้งเข้าระบบ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย (การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือพิเศษในการดำเนินการ) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ตรวจสอบ Control Drive : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ Control Drive ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ทดสอบฟังก์ชันของ Control Drive: ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Control Drive ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลการตรวจสอบ Control Drive สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ซ่อมแก้ไข Control Drive ของโรงไฟฟ้า

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Control Drive: ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในงานซ่อมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Process) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Control Drive เช่น Corrosion , Cavitation และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

- ควบคุมการถอดประกอบ Control Drive ตามคู่มือที่กำหนด : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถควบคุมการถอดประกอบ Control Drive ได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงจริงจากคู่มือของผู้ผลิต และ Control Drive เข้าใช้งานได้ปกติ 

- เลือกใช้ Spare Part สำหรับการซ่อมแก้ไข Control Drive : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกใช้ Spare Part ของ Control Drive ได้อย่างถูกต้องโดยอ้างอิงจริงจากคู่มือของผู้ผลิตและตำแหน่งติดตั้งของ Control Drive ในกระบวนการผลิต

- ทดสอบฟังก์ชันของ Control Drive : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Control Drive  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลงานบำรุงรักษา Control Drive และรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) ของ Control Drive รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Control Drive ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ Control Drive ของโรงไฟฟ้า 

18.2 เครื่องมือประเมิน ซ่อมแซม Control Drive ของโรงไฟฟ้า 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม Control Drive ของโรงไฟฟ้า  

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม Control Drive ของโรงไฟฟ้า

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซม Control Drive ของโรงไฟฟ้ายินดีต้อนรับ