หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษา Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-PCGL-397A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษา Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ISCO-08 3113 เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถบำรุงรักษา Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า โดยสามาถดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve (Air Control Valve , Air Block Valve) รวมถึงดำเนินการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานด้านไฟฟ้า - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 255810.2 กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานที่สูง 10.3 กฏหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครน ปั้นจั่น และการให้สัญญาณ  - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 255410.4 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
HPG-MC07-5-002-01

ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ

HPG-MC07-5-002-01.01 168947
HPG-MC07-5-002-01

ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

2. ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Pneumatic Control Valve

HPG-MC07-5-002-01.02 168948
HPG-MC07-5-002-01

ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

3. ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve

HPG-MC07-5-002-01.03 168949
HPG-MC07-5-002-01

ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

4. ทดสอบฟังก์ชันของ Pneumatic Control Valve

HPG-MC07-5-002-01.04 168950
HPG-MC07-5-002-01

ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

5. สรุปผลการตรวจสอบ Pneumatic Control Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล

HPG-MC07-5-002-01.05 168951
HPG-MC07-5-002-02

ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Pneumatic Control Valve

HPG-MC07-5-002-02.01 168933
HPG-MC07-5-002-02

ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

2. ควบคุมการถอดประกอบ Pneumatic Control Valve ตามคู่มือที่กำหนด

HPG-MC07-5-002-02.02 168934
HPG-MC07-5-002-02

ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

3. ซ่อมแก้ไข Pneumatic & Mechanism

HPG-MC07-5-002-02.03 168935
HPG-MC07-5-002-02

ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

4. เลือกใช้ Spare Part สำหรับการซ่อมแก้ไข Pneumatic & Mechanism

HPG-MC07-5-002-02.04 168936
HPG-MC07-5-002-02

ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

5. ทดสอบฟังก์ชันของ Pneumatic Control Valve หลังการซ่อมแก้ไข

HPG-MC07-5-002-02.05 168937
HPG-MC07-5-002-02

ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

6. สรุปผลงานบำรุงรักษา Pneumatic & Mechanism และรายงานผล

HPG-MC07-5-002-02.06 168938
HPG-MC07-5-002-03

บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

1. อธิบายโครงสร้าง Pneumatic Control Valve และหลักการประเมินสภาพ

HPG-MC07-5-002-03.01 168919
HPG-MC07-5-002-03

บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

2. อธิบายหลักการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของ Pneumatic Control Valve โรงไฟฟ้า

HPG-MC07-5-002-03.02 168920
HPG-MC07-5-002-03

บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

3. ประเมินสภาพ Pneumatic Control Valve จากข้อมูลบำรุงรักษาและระบบบันทึกข้อมูล (แบบ online)

HPG-MC07-5-002-03.03 168921
HPG-MC07-5-002-03

บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

4. สรุปผลการประเมินสภาพ Pneumatic Control Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษา และรายงานผล

HPG-MC07-5-002-03.04 168922

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

12.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมทางกล (Control Valve) การจำแนกประเภทและคุณลักษณะ 

12.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ Pneumatic 

12.3 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมทางกล (Control Valve)  ประเภท Pneumatic

12.4 ความรู้เรื่องวัสดุ (Material)

12.5 ทฤษฎีสัญญาณมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument Signal)

12.6 ทฤษฎีการกัดการกร่อน (Erosion)

12.7 ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต (Process) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมทางกล (Control Valve)

12.8 ความรู้เกี่ยวกับ P&I Diagram

12.9 ความรู้เครื่องวัดขนาดทางกล เช่น Vernier caliper เป็นต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)

1. ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐาน (เครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด) และเครื่องมือพิเศษสำหรับปฏิบัติงานบำรุงรักษา Pneumatic Control Valve

2. ทักษะการตรวจสอบและการวิเคราะห์ความผิดปกติ

3. ทักษะการแก้ไขการทำงานของ Pneumatic Control Valve ที่เกิดเหตุผิดปกติ

4. ทักษะการปรับแต่ง Pneumatic Control Valve ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

5. ทักษะการทดสอบการทำงานของ Pneumatic Control Valve 

ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)

6. ทักษะการติดต่อประสานงาน

7. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

8. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน  

9. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Working)

10. ทักษะการนำเสนอผลงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ งานบำรุงรักษา Pneumatic Control Valve

2. ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นที่ได้จากการวัดหรือทดสอบ ในการบำรุงรักษา Pneumatic Control Valve

3. ความรู้สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา(เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ) Pneumatic Control Valve และอุปกรณ์ประกอบ

4. วิธีการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษา (เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ) Pneumatic Control Valve และอุปกรณ์ประกอบ

5. การเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษ

6. การจัดเตรียม Spart part


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการในหน่วยสมรรถนะนี้จะใช้ในการพิจารณาประกอบ ร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) ซึ่งหลักฐานที่ต้องการ สามารถใช้ทดแทนความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้นได้ โดยเจ้าหน้าที่สอบจะพิจารณารายละเอียดตามความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้น ๆ และยกเว้นการสอบใน หน่วยสมรรถนะนั้นได้

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ความสามารถปฏิบัติงาน)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

1. หลักฐานการศึกษา

2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี)  

5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสม (ความรู้) 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน Checklist รายการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หลักฐานการศึกษา 

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะและความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลโรงไฟฟ้า ประเภท Pneumatic Control Valve ซึ่งจะดำเนินการประเมินทักษะในการตรวจสอบ การซ่อมแก้ไข ทดสอบ และการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve 

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมทางกลโรงไฟฟ้า โดยต้องทราบถึงข้อหลักของการดำเนินการของการบำรุงรักษาดังกล่าว

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Pneumatic Control Valve  ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนการอ่านแบบและคู่มือ : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างและหลักการทำงานของ Pneumatic Control Valve (Air Control Valve: ACV และ Air Block Valve: ABV) ชนิดต่างๆ เช่น Piston Actuators, Diaphragm Actuators และอื่น ๆ รวมถึงการเลือกใช้ Pneumatic Control Valve ในกระบวนการ (Process) ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ตัดระบบของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Pneumatic Control Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนการถอด การตัด (Isolate) ระบบที่เกี่ยวข้องก่อนนำอุปกรณ์ออกจากระบบและติดตั้งเข้าระบบ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย (การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือพิเศษในการดำเนินการ) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ทดสอบฟังก์ชันของ Pneumatic Control Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Pneumatic Control Valve  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลการตรวจสอบ Pneumatic Control Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษาและรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

- อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Pneumatic Control Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในงานซ่อมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Process) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Pneumatic Control เช่น Corrosion , Cavitation และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

- ควบคุมการถอดประกอบ Pneumatic Control Valve ตามคู่มือที่กำหนด : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถควบคุมการถอดประกอบ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงจริงจากคู่มือของผู้ผลิต และนำ Pneumatic Control Valve เข้าใช้งานได้ปกติ 

- ซ่อมแก้ไข Pneumatic & Mechanism : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถซ่อมและแก้ไข Pneumatic & Mechanism ของ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้อง

- เลือกใช้ Spare Part สำหรับการซ่อมแก้ไข Pneumatic & Mechanism : : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกใช้ Spare Part ของ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องโดยอ้างอิงจริงจากคู่มือของผู้ผลิตและตำแหน่งติดตั้งของ Pneumatic Control Valve ในกระบวนการผลิต

- ทดสอบฟังก์ชันของ Pneumatic Control Valve : ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีการทดสอบการทำงานของ Pneumatic Control Valve  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรุปผลงานบำรุงรักษา Pneumatic & Mechanism และรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดสาเหตุของปัญหา (ถ้ามี) ของ Pneumatic & Mechanism รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ และข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

- อธิบายโครงสร้าง Pneumatic Control Valve และหลักการประเมินสภาพ : ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้าง Pneumatic Control Valve และปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Process) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Pneumatic Control เช่น Corrosion , Cavitation และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อประเมินสภาพของของอุปกรณ์ Pneumatic Control Valve หลังนำเข้าใช้งาน

- อธิบายหลักการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของ Pneumatic Control Valve โรงไฟฟ้า : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเข้าใจและอธิบายได้ถึงการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละอุปกรณ์

- ประเมินสภาพ Pneumatic Control Valve จากข้อมูลบำรุงรักษาและระบบบันทึกข้อมูล (แบบ online) : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถประเมินสภาพของ Pneumatic Control Valve โดยขณะที่อุปกรณ์นั้นถูกใช้งานอยู่โดย เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานบำรุงรักษา การเดินเครื่อง เพื่อนำข้อมูลมาประเมินสภาพของ Pneumatic Control Valve มาวิเคราะห์ก่อนทำการแก้ไขด้อย่างถูกต้อง

- สรุปผลการประเมินสภาพ Pneumatic Control Valve สำหรับการวางแผนบำรุงรักษา และรายงานผล : ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินสภาพของ Pneumatic Control Valve รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ Pneumatic Control Valve ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

18.2 เครื่องมือประเมิน ซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการซ่อมแก้ไข Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

18.3 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

(1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า 

(2) ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้า

(3) การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Pneumatic Control Valve ของโรงไฟฟ้ายินดีต้อนรับ