หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-JJIY-322A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

ISCO-08 3131 เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักรโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถควบคุมการทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1    กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 255010.2    พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
HPG-OC01-6-002-01

ควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

1. ระบุอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ต้องมีการทดสอบตามค่าคุณลักษณะในการทำงานของหน่วยผลิตไฟฟ้า (Contract Operating Characteristics : COC)

HPG-OC01-6-002-01.01 168425
HPG-OC01-6-002-01

ควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามข้อกำหนด

HPG-OC01-6-002-01.02 168426
HPG-OC01-6-002-01

ควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

3. ติดตามผลการทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามข้อกำหนด

HPG-OC01-6-002-01.03 168427
HPG-OC01-6-002-02

ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

1. ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

HPG-OC01-6-002-02.01 168428
HPG-OC01-6-002-02

ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

2. กำกับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

HPG-OC01-6-002-02.02 168429
HPG-OC01-6-002-02

ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

3. รายงานผลการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามเป้าหมายที่กำหนด

HPG-OC01-6-002-02.03 168430

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการทำงานด้านเทคนิค (Technical Skills)

1.    ทักษะการใช้เครื่องมือทดสอบ

2.    ทักษะการรายงานและสรุปผล

ทักษะในการทำงาน (Soft Skills)

3.    ทักษะการประสานงาน

4.    ทักษะการทำงานเป็นทีม

5.    ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership)

6.    ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

7.    ทักษะการสอนงาน (Coaching) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้วิธีการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

2.    ความรู้ด้านการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการในหน่วยสมรรถนะนี้จะใช้ในการพิจารณาประกอบ ร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) ซึ่งหลักฐานที่ต้องการ สามารถใช้ทดแทนความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้นได้ โดยเจ้าหน้าที่สอบจะพิจารณารายละเอียดตามความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนั้น ๆ และยกเว้นการสอบใน หน่วยสมรรถนะนั้นได้

 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

1.    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2.    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

3.    แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

4.    หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

1.    หลักฐานการศึกษา

2.    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

3.    แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

4.    แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี)  

5.    แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงใน Checklist รายการ

 (ง) วิธีการประเมิน

1.    พิจารณาหลักฐานความรู้ ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ

2.    พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการระบุอุปกรณ์ที่ต้องมีการทดสอบตามข้อกำหนด วางแผน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ รายงานสรุปผลการทดสอบ ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย สามารถถ่ายทอดนโยบายผ่านการประชุมทีมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเดินเครื่องให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย (KPIs) รวมถึงการรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด เป็นการควบคุมการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน COCs เช่น ระยะเวลาในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าสำเร็จ (นาที) เป็นต้น และการทดสอบอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Emergency Diesel Generator ตาม พรบ. โรงงานควบคุม เป็นต้น

2. ค่าคุณลักษณะในการทำงานของหน่วยผลิตไฟฟ้า (Contract Operating Characteristics : COC) หมายถึง สมรรถนะหรือคุณลักษณะการทำงานของหน่วยผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยของโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องสามารถทำงานได้ตามที่ระบุตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หากไม่สามารถรักษาค่านี้ไว้ได้ส่งถึงค่าความพร้อมจ่ายและบทปรับลดจำนวนเงินค่าซื้อไฟฟ้า

3. ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย เป็นการนำทีมงานผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่อง ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องกับนโยบาย บรรลุตามเป้าหมายของโรงไฟฟ้าที่กำหนดเกณฑ์ชี้วัดไว้ เช่น ค่าความพร้อมจ่าย (GWEAF) เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

(1)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น หลักฐานการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

(2)    การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

18.2 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

(1)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น หลักฐานการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

(2)    การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

 ยินดีต้อนรับ